• Elastyczny dostęp do rynków akcji i towarów


  Saxo Bank oferuje pasywnie zarządzane fundusze ETF i ETC obejmujące szeroki zakres sektorów i rynków.

Na platformach Saxo Banku posiadamy szereg funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds), czyli takich, których walory są notowane na giełdzie oraz ETC (Exchange Traded Commodities), które są związane z indeksami towarowymi. 

Korzyści z inwestowania w ETF i ETC w Saxo Banku:

 • Natychmiastowa dywersyfikacja portfela i możliwość prostego inwestowania w całe segmenty rynku finansowego
 • Instrumenty notowane na giełdzie, zasady obrotu i rozliczania analogiczne do akcji
 • Prosty sposób na rozproszenie ryzyka i dywersyfikację aktywów
 • Pełny zakres zleceń typu market, limit i stop
 • Monitorowanie wyników funduszy ETF i ETC na platformach Saxo Banku, przy użyciu narzędzi analizy technicznej i funkcji wykresów.

Rachunek Demo

Rachunek Demo w Saxo Bank

Sprawdź dostęp do ETF i ETC w Saxo Banku na darmowym rachunku demo.

 • Wprowadzenie do funduszy ETF

  Certyfikaty funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds) są notowane na giełdzie i podlegają zwykłemu obrotowi giełdowemu tak samo jak akcje spółek. ETF to pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, związane z określonym indeksem lub benchmarkiem, którego wyniki przekładają się na wartość jego certyfikatów.

  Niektóre ETF dotyczą indeksów konkretnych akcji, obligacji, towarów lub walut. Większość ETF ma za zadanie naśladować wynik danego indeksu lub benchmarku 01:01, inne - jego odwrotność. Istnieją także fundusze ETF, które naśladują wynik indeksu lub benchmarku w formie lewarowanej, w zakresie długich lub krótkich pozycji.

  Zalety obrotu funduszami ETF w Saxo Banku:

  • Łatwy codzienny obrót - na zasadach analogicznych do obrotu akcjami, prosta realizacja
  • Płynność (odpowiada płynności instrumentów bazowych - akcji lub indeksów)
  • Przejrzystość
  • Prosty sposób na rozproszenie ryzyka i dywersyfikację aktywów
  • Niskie koszty w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi.

  Internetowa oferta funduszy ETF w Saxo Banku

  Saxo Bank oferuje pasywnie zarządzane fundusze ETF obejmujące szeroki zakres sektorów i rynków. Są one bezpośrednio dostępne na platformach transakcyjnych, z modułu transakcji dot. akcji lub modułu cen.

  Platformy umożliwiają też monitorowanie wyników osiąganych przez ETF oraz wykorzystywanie funkcji wykresów do przewidywania długoterminowych trendów i śledzenia danych historycznych. Moduł informacji o instrumentach zawiera przydatne wiadomości i dane na temat ETF.

 • Wprowadzenie do ETC

  ETC (Exchange Traded Commodities) to papiery wartościowe, które podlegają zwykłemu obrotowi giełdowemu tak samo jak akcje spółek. ETC są podobne do ETF w tym sensie, że oba instrumenty naśladują zmiany indeksów.

  Różnica polega na tym, że ETF zwykle dotyczą indeksów grup spółek lub sektorów, natomiast ETC bazują na indeksach towarów lub ich koszyków. Związek ETC z towarem (walorem) bazowym zależy od ekspozycji danego ETC. ETC to papiery wartościowe typu otwartego, które można emitować według potrzeb, dlatego ich płynność jest równie wysoka co płynność rynku bazowego towaru - zarówno aktualnego, jak i terminowego.

  Zalety obrotu ETC w Saxo Banku:

  • Łatwy dostęp do rynków - na zasadach analogicznych do obrotu akcjami
  • Niskie koszty (roczny koszt dla niektórych ETC to zaledwie 0,39%)
  • Wysoka płynność (odpowiada płynności rynku towaru bazowego - aktualnego i terminowego)
  • Codziennie przejrzyste ceny
  • Brak wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, konieczności rolowania kontraktów i ponoszenia ryzyka dostawy związanego z kontraktami futures.

  Internetowa oferta ETC w Saxo Banku​​

  Saxo Bank zapewnia dostęp do ETC w zakresie następujących kategorii towarów: kategoria szeroka zdywersyfikowana, produkty rolne, inwentarz żywy, nośniki energii, metale przemysłowe i metale szlachetne. Oferowane ETC znajdują się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie oraz na Euronext w Paryżu. Wyróżniamy wśród nich pięć zakresów ekspozycji, tj.:

  1. Fizyczne ETC: to te, które są wprost związane z ceną fizycznych metali szlachetnych
  2. Klasyczne ETC: standardowe ETC wprost związane z indeksem opartym na kontraktach futures o krótkiej perspektywie czasowej
  3. Terminowe ETC: ETC wprost związane z indeksem opartym na kontraktach futures o dłuższej perspektywie czasowej
  4. Zniżkowe ETC: ETC odwrotnie związane z indeksem towaru bazowego
  5. Lewarowane ETC: ETC które naśladują wartość indeksu towaru bazowego w formie lewarowanej. Stopień lewarowania jest ustalany oddzielnie dla każdego ETC.


Korzystaj z możliwości, jakie oferują inwestycje w ETF i ETC w Saxo Banku:


Globalny zasięg Niski koszt dostępu do rynkówŁatwa dywersyfikacja
Inwestuj w 3 101 ETF i ETC na 36 giełdach na całym świecie, tak samo jak w Akcje. ETF i ETC są zarządzanie pasywnie, dzięki temu ich koszt jest znacznie niższy.
Zajmuj krótkie i długie pozycje w całych grupach instrumentów poprzez jedno zlecenie dla optymalnej efektywności kosztowej. Inwestuj po transaprentnych cenach w czasie rzeczywistym.Zydwersyfikuj swoje portfolio i ryzyko, zyskując jednocześnie ekspozycję na Akcje, Obligacje, Towary i Indeksy. Koncentruj się na wybranych regionach, rynkach, sektorach lub gałęziach przemysłu.

Otwórz rachunek transakcyjny
w Saxo Banku 

Korzystaj nagradzanej, profesjonalnej platformy
w licencjonowanym banku.
otwórz rachunek 

Product Risk

Duńskie banki zobowiązane są do klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych Klientom detalicznym w zależności od złożoności i ryzyka produktu, jako: zielony, żółty lub czerwony.
Produkt skategoryzowana jako żółty produkt postrzegana jest jako produkt inwestycyjny ze średnią złożonością i - tym samym – o średnim ryzyku. Patrz także: zakładka „Kategoryzacja ryzyka produktu" znajdująca się pod naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.