Warunki dla transakcji Forex

Model kierowany zleceniami 

Saxo Bank realizuje polecenia transakcyjne klientów w oparciu o model kierowany zleceniami. Dotyczy to wszystkich instrumentów oferowanych przez Saxo Bank, z wyjątkiem Opcji FX, które są realizowane w oparciu o model kierowany cenami (zielone ceny).

Model kierowany zleceniami oferuje ceny oparte na własnej płynności Saxo, a także płynności dostępnej w oparciu o DMA na szerszym rynku. Klienci otrzymują większą kontrolę nad sposobem, w jakim realizowane są ich zlecenia, dzięki ustawionej wcześniej Tolerancji Cenowej – umożliwia ona otrzymanie korzystniejszej ceny na rynku. Model kierowany zleceniami może skutkować częściową realizacją zleceń, jeśli płynność na rynku jest zbyt niska dla wybranej ceny i/lub wielkości zlecenia.

Tolerancja Cenowa wyznacza minimalną cenę (podczas sprzedaży) lub maksymalną cenę (podczas kupna), którą może zaakceptować klient. Tolerancja może zostać ustawiona jako stały przyrost cen lub procent aktualnej ceny rynkowej. Domyślnie, tolerancja jest ustawiona jako 0,01% aktualnej ceny rynkowej dla wszystkich par walutowych, ale można zmienić ten poziom osobno dla każdej pary.

​ Dostępnych jest wiele typów realizacji zleceń w celu otwarcia lub zamknięcia pozycji. Prosimy o przejście do działu Realizacja Zleceń.

Stałe spready cen kupna i sprzedaży

Saxo Bank podaje ceny w oparciu o spread, definiowany jako różnica pomiędzy ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (offer). Spread dla danej pary walutowej wyświetlany na platformie transakcyjnej stanowi cenę i płynność przeznaczoną dla ciebie.

Spready zależne są od pary walutowej i pożądanej kwoty transakcji.  ​

Wszystkie spready    na pary walutowe​​​​​​​​​


W nietypowych warunkach rynkowych, np. tuż przed i po publikacji kluczowych danych ekonomicznych, w okresach zmiennych warunków rynkowych lub braku płynności, m.in. w momencie otwarcia rynku, we wczesnej azjatyckiej strefie czasowej, w późnej nowojorskiej strefie czasowej, przy zmianie daty rozliczenia, spready mogą być szersze.

Transakcje oparte na widełkach wolumenów transakcji​

Do różnych widełek wolumenów transakcji przypisane są różne spready. Spread jest najwęższy dla najmniejszych widełek. W przypadku wolumenów transakcji powyżej największych widełek ceny zostaną podane manualnie po złożeniu zapytania o wycenę (RFQ). Głęboka płynność eliminuje opóźnienie i konieczność interwencji manualnej w przypadku głównych i najczęstszych par walutowych.

W momencie zawarcia każdej transakcji rozpoczyna się okres ponownego ładowania. Po dwudziestu sekundach bez zawarcia nowej transakcji klient odzyskuje dostęp do pełnej płynności dedykowanej i zwykłych spreadów. W przypadku zawierania kolejnych transakcji w tych samych parach walutowych w okresie ponownego ładowania, spready mogą ulec rozszerzeniu poza rozpiętość stałego spreadu ze względu na mniejszą płynność dedykowaną.

Rolowanie pozycji​

Wszystkie utrzymywane przez noc otwarte pozycje walutowe podlegają ponownej wycenie debetowej lub kredytowej stopy procentowej tak, by odzwierciedlała rolowanie pozycji do nowej daty rozliczenia. Tzw. rolowanie pozycji (tom/next) ma zastosowanie do pozycji spot utrzymywanych o godzinie 17:00 czasu wschodniego (nowojorskiego, EST) każdego dnia obrotowego.

Rolowanie składa się z dwóch elementów, tj. punktów swapowych z tytułu rolowania pozycji oraz z finansowania niezrealizowanych zysków lub strat. Wartość skumulowanego kredytu lub debetu z tytułu rolowania pozycji jest dodawana do poprzedniej ceny otwarcia pozycji lub od niej odejmowana. 

Minimalny rozmiar transakcji​

Do transakcji walutowych w Saxo Bank stosuje się wymóg minimalnego rozmiaru transakcji. W przypadku większości par walutowych jest on równy 5 000 jednostek waluty bazowej, niekiedy jednak występują odstępstwa od tej reguły. Transakcje na metalach szlachetnych mogą obejmować zaledwie 1 uncję. 

Transakcje nie mogą być realizowane poniżej minimalnego rozmiaru transakcji (z wyjątkiem zamykania otwartej pozycji poniżej minimalnego rozmiaru transakcji).

Godziny handlu na rynkach forex​

Saxo Bank umożliwia transakcje walutowe od godziny 5:00 czasu Sydney w poniedziałek do godziny 17:00 czasu wschodniego (nowojorskiego) w piątek. 

W przypadku niektórych krzyżowych par walutowych obowiązują jednak szczególne godziny handlu, przedstawione w tabeli poniżej.​

Para walutowa

Godziny handlu

RON

8:15-17:00 CET

ILS

7:00-17:00 CET

SAR, AED

7:00-15:00 CET

Metale szlachetne (XAU, XAG, XPD, XPT) *

18:00-17:00 EST 

HRK​07:00 -15:00 GMT

RUB

07:00 GMT - 19:00 GMT **

* ​Inne godziny będą obowiązywały dla metali notowanych na rynku Forex podczas świąt w Stanach Zjednoczonych, godziny są dostosowane do godzin handlu instrumentu bazowego.


** W przypadku braku płynności, wymienione wyżej godziny handlu mogą ulec zmianie w każdej chwili.

​Daty rozliczenia

W przypadku większości pozycji walutowych spot data rozliczenia to T+2. Oznacza to, że transakcje są rozliczane dwa dni robocze po dacie wykonania. Występują odstępstwa od tej reguły w przypadku par USD/TRY, USD/RUB i USD/CAD, dla których data rozliczenia to T+1.

W Saxo Bank pozycje walutowe spot nie podlegają rozliczeniu. Zamiast tego otwarte pozycje utrzymane na koniec dnia obrotowego są rolowane do nowej daty rozliczenia spot, zgodnie z opisem w sekcji „Rolowanie pozycji”.

​Zasada FIFO

Przy kompensacji otwartych pozycji walutowych Saxo Bank stosuje zasady FIFO, tj. pierwsza otwarta pozycja będzie pierwszą zamykaną pozycją.

Przykład: Zawierasz transakcje w parze EUR/USD, otwierając następujące pozycje:

1)

 Kupno 1 mln EUR/USD

2)

 Kupno 1 mln EUR/USD

3)

 Sprzedaż 1 mln EUR/USD

4)

 Sprzedaż 2 mln EUR/USD

Ogółem

 Sprzedaż 1 mln EUR/USD 

Pierwsza długa pozycja 1) będzie kompensowana przez pierwszą krótką pozycję 3), druga długa pozycja 2) będzie kompensowana przez połowę drugiej krótkiej pozycji 4), co na koniec dnia pozostawia wyłącznie jedną krótką pozycję na kwotę 1 mln EUR/USD.

Wartość FX NOP (Wartość Otwartych Pozycji Netto)

Wartość FX NOP (Net Option Position Value - Wartość Otwartych Pozycji Netto) to suma wszystkich indywidualnych, krótkich pozycji na wszystkich walutach, przeliczona na walutę bazową rachunku.​

Jeśli Twoja Wartość FX NOP przekroczy limit FX NOP, będziesz mógł zawierać tylko takie transakcje, które zamykają pozycje lub redukują Wartość FX NOP. Jeśli Wartość zostanie przekroczona, a Ty podejmiesz próbę zawarcia transakcji ponad limit, pojawi się komunikat o przekroczonym limicie FX NOP.

Rozbicie na ekspozycje na poszczególne waluty, wykorzystane do obliczenia Wartości FX NOP, znajdziesz w zakładce „Ekspozycja" w sekcji „Rachunek" na platformie webconnect, www.onlinewebconnect.com lub na platformie SaxoTrader.

Updated 18 May 2016

Warunki obrotu dla transakcji walutowych Forward Outrights

Płynność ​

Przy transakcjach na 123 kontraktach walutowych Forward Outrights w Saxo Banku korzystasz z płynności dostępnej dla wszystkich głównych par walutowych.

Wybierz własną datę rozliczenia​

Kontrakty walutowe Forward Outrights podlegają obrotowi przy uprzednio określonej przyszłej dacie rozliczenia.

Możesz wybrać preferowaną datę rozliczenia do sześciu miesięcy naprzód dla ponad 115 par walutowych dostępnych do obrotu w ramach transakcji Forward Outrights. 

Możesz wybrać dowolną datę rozliczenia, nie tylko daty standardowe.

Kompensacja​

Zamknięte pozycje Forward Outright są kompensowane, gdy data rozliczenia danej pozycji jest taka sama, jak data rozliczenia bieżącej transakcji spot, tj. pozycja zmienia charakter z forward na spot.

W przypadku, gdy data rozliczenia otwartej pozycji Forward Outright jest taka sama, jak data rozliczenia bieżącej transakcji spot, podlega rolowaniu i od tego momentu traktowana jest jako zwykła pozycja spot.

Updated 22 April 2014​

​Transakcje lewarowane

Dostępna dźwignia finansowa – Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego​

Saxo Bank umożliwia wykorzystanie dźwigni finansowej w pozycjach FX aż do 100:1 (1% depozytu) w oparciu o kwotę bazową pozycji. 

Depozyt zabezpieczający jest wielopoziomowy, w oparciu o kwoty bazowe USD. Im wyższa kwota bazowa, tym wyższy potencjalny depozyt zabezpieczający. Wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego jest obliczany dla każdej pary walutowej.


Przykład 1:
Wpłaciłeś 10.000 EUR na swój rachunek transakcyjny w Saxo Banku. Kupujesz 250.000 EURUSD, ponieważ spodziewasz się, że EUR umocni się wobec USD. Polecenie transakcji na Twojej platformie wyświetli depozyt zabezpieczający wymagany dla tej transakcji zgodnie z poniższym wzorem:

2.500 EUR (250.000 EUR * 1,10 = 275.000 USD) 
lub (275.000 USD * 1% = 2.750 USD / EUR @ 1.10) Przykład 2:
Wpłaciłeś 250.000 EUR na swój rachunek transakcyjny w Saxo Banku. Sprzedajesz 10M USDCAD, ponieważ spodziewasz się, że CAD umocni się wobec USD. Polecenie transakcji na Twojej platformie wyświetli depozyt zabezpieczający wymagany dla tej transakcji, zgodnie z poniższym wzorem:
200.000 EUR (1% * 3M USD + 2% * 2M USD + 5M USD * 3%) 
lub (30.000 USD + 40.000 USD + 150.000 USD) = (220.000 USD / EUR @ 1,10). 


DOMYŚLNY wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego można wyświetlić tutaj. Należy jednak pamiętać, aby zawsze sprawdzać zakładkę “Rachunek” w SaxoTraderGO oraz “Warunki Transakcyjne” na innych platformach, i traktować te miejsca jako kluczowe źródło informacji o depozytach zabezpieczających, ponieważ informacje na stronie dotyczą tylko domyślnych poziomów depozytu zabezpieczającego.​​​
​​​​

Aby uzyskać więcej informacji o powyższej metodologii, kliknij tutaj.

Wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego może zostać zmieniony bez wcześniejszego powiadomienia. Saxo Bank zastrzega sobie prawo do zwiększenia wymaganego depozytu zabezpieczającego w przypadku dużych pozycji, oraz w przypadku portfeli klientów charakteryzujących się wysokim ryzykiem.​

​Wezwania do uzupełnienia depozytu​​

​Masz obowiązek utrzymywać wymagane zabezpieczenie depozytowe na poziomie podanym w zestawieniu rachunku na platformach transakcyjnych. 
 
W przypadku, gdy po otwarciu pozycji walutowej wysokość depozytu zabezpieczającego wymaganego do utrzymania tej pozycji przekracza wartość środków dostępnych do transakcji w oparciu o depozyt zabezpieczający na twoim rachunku, stanowi to naruszenie warunków kontraktu i musisz ponownie spełnić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego. Jest to możliwe poprzez:

  • zmniejszenie rozmiaru otwartych pozycji zabezpieczanych depozytem i/lub
  • wpłatę dalszych środków (zabezpieczenia depozytem) na rachunek transakcyjny.

W przypadku, gdy poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego przekracza poziom twojego zabezpieczenia depozytem, ryzykujesz przymusowe zamknięcie pozycji zabezpieczanych depozytem przez Saxo Bank w twoim imieniu.​

Ostrzeżenie o ryzyku

Transakcje w oparciu o depozyt zabezpieczający niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka dla twojego kapitału i możliwa jest utrata większej kwoty niż pierwotnie zainwestowana, stąd mogą one nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. 
 Upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko, jakie wchodzi w grę, a w razie potrzeby poszukaj niezależnej porady.

Zobacz pełne ostrzeżenie o ryzyku.

Rolowanie pozycji (Tom/Next)

Kredyt lub debet z tytułu rolowania pozycji

Rolowanie pozycji do nowej daty rozliczenia skutkuje korektą ceny otwarcia. Debet lub kredyt z tytułu rolowania pozycji stanowi sumę wyrażonych w Punktach Swapowych i odsetek od wszelkich niezrealizowanych zysków lub strat.

Punkty swapowe

Stosowane punkty swapowe oparte są na informacji o swapach Tom/Next otrzymanych z banku o Tier 1, z narzutem odpowiadającym +/- 0,45% dziennych rynkowych stóp procentowych overnight plus składnik odsetkowy opisany poniżej w sekcji „Odsetki od niezrealizowanych zysków i strat”.

Skumulowane punkty swapowe i składnik odsetkowy są dodawane do wcześniejszej ceny otwarcia danej pozycji lub od niej potrącane. W celu zagwarantowania pełnej przejrzystości swoim klientom, Saxo Bank raz dziennie publikuje punkty swapowe stosowane na potrzeby rolowania pozycji.

Odsetki od niezrealizowanych zysków i strat

​Wszelkie niezrealizowane zyski lub straty z tytułu pozycji walutowej spot rolowanej z danego dnia na dzień następny podlegają kredytowi lub debetowi odsetkowemu. Są one dodawane do punktów swapowych w celu wyliczenia kredytu lub debetu z tytułu rolowania pozycji.

Niezrealizowane zyski lub straty są wyliczane jako różnica pomiędzy pierwotną stopą transakcji (w miarę możliwości skorygowaną o poprzednie rolowania pozycji) oraz stopą na koniec dnia dla danej pary walutowej na godzinę 17:00 czasu wschodniego (nowojorskiego, EST). W przypadku walut podlegających szczególnym warunkom rynkowym ma zastosowanie stopa danej pary walutowej na godzinę 8:15 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Historyczne punkty swapowe

Sprawdź historyczne dane swapowe tutaj​.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Duńskie banki zobowiązane są do klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych Klientom detalicznym w zależności od złożoności i ryzyka produktu, jako: zielony, żółty lub czerwony.
Opcja skategoryzowana jako czerwony produkt postrzegana jest jako produkt inwestycyjny z dużą złożonością i - tym samym – o wysokim ryzyku. Patrz także: zakładka „Kategoryzacja ryzyka produktu" znajdująca się pod naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

warunki transakcji