A

A

Account overview – przegląd rachunku

Przegląd twojego rachunku lub rachunków, w tym m.in. waluty bazowej, wartości, dostępnych środków pieniężnych, niezrealizowanego zysku/straty z tytułu depozytu zabezpieczającego, środków dostępnych na potrzeby transakcji zabezpieczanych depozytem oraz poziomu wykorzystania depozytu.

Account Statement – wyciąg z rachunku

Przegląd bieżącego salda i zmian salda na każdym z rachunków.

Account summary - zestawienie rachunku

Status i działalność transakcyjna na danym rachunku. W przypadku posiadania wielu rachunków zestawienie rachunku zawiera informacje na temat poszczególnych rachunków, jak również łączne zestawienie wszystkich rachunków.

Account value - wartość rachunku

Bieżąca wartość rachunku, obejmująca saldo środków pieniężnych, niezrealizowaną wartość pozycji oraz transakcje niezaksięgowane.

Activity log – dziennik aktywności

Zestawienie wszystkich operacji przeprowadzanych na platformach SaxoTrader. Dziennik aktywności obejmuje szczegółowe informacje na temat transakcji, zleceń, cen objętych zapytaniami, rozmów za pośrednictwem czatu, wiadomości systemowych oraz, w przypadku rachunków symulacyjnych, resetowania rachunku.

American-style Options – opcje amerykańskie

Opcje, które można wykonać w dowolnym momencie do daty wygaśnięcia włącznie.

Analysis - analiza

Badania i analiza danych dotyczących cen historycznych w celu przewidzenia przyszłych zmian ceny danego instrumentu.

Appreciation - aprecjacja

Wzrost wartości danego instrumentu.

Ask price – cena sprzedaży (ask)

Cena, po której możesz nabyć dany instrument. Inna stosowana nazwa to cena ofertowa. W przypadku transakcji walutowych jest to cena, po której możesz nabyć walutę bazową (podawaną jako pierwszą), sprzedając walutę kwotowaną w danej parze walutowej. Na przykład w przypadku zakupu 100 000 w parze EUR/USD dokonujesz zakupu 100 000 euro płacąc w dolarach amerykańskich.

Asset – instrument bazowy, aktywo bazowe

W przypadku transakcji opcyjnych są to aktywa wykorzystywane jako instrument bazowy tych transakcji. To instrumenty finansowe, na których opierają się opcje – instrumenty pochodne. Na przykład w przypadku opcji na akcje IBM instrumentem bazowym są akcje IBM.

At The Money (ATM) – at-the-money

Sytuacja, w której cena wykonania opcji jest równa (lub prawie równa) cenie rynkowej bazowych papierów wartościowych.

At The Money (ATM) forward strike – cena wykonania kontraktu forward dla opcji at-the-money

Cena wykonania kontraktu forward dla opcji at-the-money to cena wykonania odpowiedniej ceny kontraktu Forward Outright w określonym dniu wykonania kontraktu forward, wyliczona na podstawie różnic stóp procentowych.

Auto-execution – Automatyczna realizacja

Maksymalna kwota automatycznych transakcji na danym instrumencie realizowanych bez konieczności manualnego potwierdzenia przez dealera („cena w czasie rzeczywistym”). W okresach zmiennych warunków rynkowych automatyczna realizacja transakcji może zostać zablokowana.

Available for margin trading – środki dostępne do transakcji w oparciu o depozyt zabezpieczający

Środki dostępne do transakcji w oparciu o depozyt zabezpieczający, wyliczane jako różnica pomiędzy wartością rachunku a środkami wykorzystanymi na potrzeby depozytu zabezpieczającego.

Analiza

Badania i analiza danych dotyczących cen historycznych w celu przewidzenia przyszłych zmian ceny danego instrumentu.

Aprecjacja

Wzrost wartości danego instrumentu.

Aktywa

W przypadku transakcji opcyjnych są to aktywa wykorzystywane jako instrument bazowy tych transakcji. To instrumenty finansowe, na których opierają się opcje – instrumenty pochodne. Na przykład w przypadku opcji na akcje IBM instrumentem bazowym są akcje IBM.

At The Money (ATM) – at-the-money

Sytuacja, w której cena wykonania opcji jest równa (lub prawie równa) cenie rynkowej bazowych papierów wartościowych.

Automatyczna realizacja

Maksymalna kwota automatycznych transakcji na danym instrumencie realizowanych bez konieczności manualnego potwierdzenia przez dealera („cena w czasie rzeczywistym”). W okresach zmiennych warunków rynkowych automatyczna realizacja transakcji może zostać zablokowana.