B

Bar – wykres słupkowy

Prezentacja zmian cen danego instrumentu w postaci graficznej, obejmująca zwykle cenę otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia w określonym czasie.

Bar HLC technical study – wykres słupkowy HLC

Rodzaj wykresu prezentujący cenę najwyższą, najniższą i zamknięcia dla każdego okresu uwzględnionego na wykresie.

Bar OHLC technical study – wykres słupkowy OHLC

Rodzaj wykresu prezentujący cenę otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia dla każdego okresu uwzględnionego na wykresie.

Base currency – waluta bazowa

W przypadku transakcji walutowych jest to waluta kupowana lub sprzedawana przez inwestora. Na przykład w parze EUR/USD walutą bazową jest EUR, tj. jednostka EUR stanowi równowartość zmiennej kwoty USD. W przypadku zakupu euro dokonujesz płatności w dolarach amerykańskich, a przy sprzedaży euro otrzymujesz płatność w dolarach amerykańskich. Druga z walut w danej parze (w podanym przykładzie jest to USD) to waluta kwotowana albo zmienna.

Bear - niedźwiedź

Inwestor grający na spadek cen. Rynek o tendencji spadkowej to rynek, na którym ceny spadają, natomiast bessa (albo rynek niedźwiedzia) to rynek, na którym ceny spadły o 20% lub więcej w określonym czasie.

Bid price – cena kupna (bid)

Cena, po której możesz sprzedać dany instrument. W przypadku transakcji walutowych jest to cena, po której możesz sprzedać walutę bazową (podawaną jako pierwszą), kupując walutę kwotowaną w danej parze walutowej. Na przykład w przypadku sprzedaży 100 000 w parze USD/JPY, sprzedajesz 100 000 dolarów amerykańskich i kupujesz za tę kwotę jeny japońskie.

Black Scholes model – model Blacka-Scholesa

Wzór na zbadanie dynamiki cen instrumentów finansowych w czasie. Często stosowany jest do określenia poziomów cen europejskich opcji kupna. We wzorze uwzględniono czynniki wpływające na cenę opcji kupna, w tym cenę instrumentu bazowego, cenę wykonania opcji, stopę procentową oraz czas do wygaśnięcia opcji.

​Breach - przekroczenie

Transakcja, w której cena danego instrumentu przekracza określony poziom. Na przykład jeżeli cena wykonania zlecenia kupna z limitem przyjęta zostanie jako 100, a cena spadnie z poziomu 105 na 95, poziom ceny 100 został przekroczony, zlecenie staje się zleceniem rynkowym i zostanie zrealizowane w możliwie najszybszym terminie.

Bull - byk

Inwestor grający na wzrost cen. Rynek o tendencji wzrostowej to rynek, na którym ceny rosną, natomiast hossa (albo rynek byka) to rynek, na którym ceny wzrosły o 20% lub więcej w określonym czasie.

Buy offer - oferta kupna

Zlecenie z limitem dotyczące kupna po bieżącej cenie sprzedaży (ask).