C

Call option – opcja kupna (call)

Opcje kupna można kupować lub sprzedawać.

W przypadku nabycia opcji kupna przysługuje ci prawo, jednak nie obowiązek, do zakupu instrumentu bazowego po uzgodnionej cenie wykonania w uzgodnionym dniu wygaśnięcia (opcje europejskie).

W przypadku sprzedaży opcji kupna przysługuje ci prawo, jednak nie obowiązek, do sprzedaży instrumentu bazowego po uzgodnionej cenie wykonania w uzgodnionym dniu wygaśnięcia (opcje europejskie).

Candlestick technical study – wykres świecowy

Rodzaj wykresu, na którym cienką linią oznaczono zakres ceny dla danego instrumentu w okresie objętym wykresem. Ceny otwarcia i zamknięcia dla tego okresu oznaczono grubszą linią (kolorem czerwonym, jeżeli cena spadła, a zielonym, jeżeli wzrosła). W efekcie wykres ten może przypominać świecę. Zdaniem wielu inwestorów jest to wykres najprostszy do odczytu.

Cash balance – saldo środków pieniężnych

Bieżąca wartość środków pieniężnych zgromadzonych na twoim rachunku.

CFD financing – finansowanie CFD

W przypadku posiadania CFD (kontraktów różnic kursowych) wyrażasz zgodę na rozliczanie różnicy pomiędzy ceną w momencie otwarcia pozycji a ceną w momencie zamknięcia tej pozycji. W momencie otwarcia pozycji nie dokonujesz z góry żadnych płatności, natomiast ponosisz koszty finansowania. W przypadku, gdy zajmujesz krótką pozycję, otrzymujesz odsetki.

Close a position – zamknięcie pozycji

Zamykanie inwestycji poprzez zawarcie transakcji przeciwnej. Na przykład w przypadku zakupu 100 000 w parze USD/JPY musisz sprzedać 100 000 w parze USD/JPY, aby zamknąć tę pozycję.

Close rate – kurs zamknięcia

Cena, po której została zamknięta dana pozycja. Nie ma zastosowania do transakcji otwarcia i jest taka sama, jak kurs transakcji.

Commission - prowizja

Wszelkie stałe prowizje i opłaty od fiszki transakcji mające zastosowane do transakcji o określonym rozmiarze.

Contingent order – zlecenie warunkowe

Zlecenia warunkowe są identyczne ze zleceniami powiązanymi. Dostępnych jest kilka rodzajów tych zleceń: if done („po realizacji”, podrzędne), w ramach którego zlecenie podrzędne zostaje aktywowane wyłącznie po wykonaniu zlecenia nadrzędnego; one cancels the other („jedno anuluje drugie”, O.C.O.), w ramach którego wykonanie jednego zlecenia anuluje drugie. Możliwe jest również składanie zleceń warunkowych potrójnych, w ramach których (if done) po wykonaniu zlecenia nadrzędnego aktywowane są dwa zlecenia podrzędne. Zlecenia te powiązane są między sobą jako zlecenia O.C.O., umożliwiając złożenie zarówno zlecenia stop loss (zatrzymania straty), jak i profit taking (realizacji zysków) dla danej pozycji.

Contract for Difference (CFD) - kontrakt różnic kursowych (CFD)

CFD to instrument pochodny produktu akcyjnego, wykorzystywany w celach inwestycyjnych. Cena CFD odzwierciedla cenę akcji bazowych. Transakcje z użyciem CFD oferują znaczne korzyści w porównaniu z tradycyjnym obrotem akcjami, np. transakcje w oparciu o depozyt zabezpieczający, czy transakcje bezpośrednie (natychmiastowe) bez konieczności oczekiwania na realizację zlecenia na giełdzie.

Conversion rate – kurs przeliczeniowy

Kwoty przelewów oraz zysków i strat z tytułu transakcji przeliczane są na jednostki waluty bazowej rachunku w oparciu o kurs wymiany z dnia poprzedniego.

Cost to close – koszt zamknięcia

Koszt zamknięcia pozycji, obejmujący np. prowizje i opłaty transakcyjne.

Counter currency – waluta kwotowana (zmienna)

W przypadku transakcji walutowych jest to waluta, w której inwestor dokonuje lub pobiera płatności z tytułu transakcji. Na przykład w parze EUR/USD walutą kwotowaną jest USD, tj. jednostka EUR stanowi równowartość zmiennej kwoty USD. W przypadku zakupu euro dokonujesz płatności w dolarach amerykańskich, a przy sprzedaży euro otrzymujesz płatność w dolarach amerykańskich. Druga z walut w danej parze (w podanym przykładzie jest to EUR) to waluta bazowa.

Cross - para walutowa

Wybór pary walutowej dla danej transakcji, np. USD/JPY. Symbol USDJPY oznacza, że transakcja dotyczy dolarów amerykańskich w stosunku do jenów japońskich. W przypadku kupna nabywasz dolary i płacisz w jenach, natomiast w przypadku sprzedaży sprzedajesz dolary i otrzymujesz jeny.

Currency trading – transakcje walutowe

Transakcje walutowe to alternatywna nazwa transakcji forex / FX. Saxo Bank udostępnia internetową platformę do transakcji walutowych.

Cena wykonania kontraktu forward dla opcji at-the-money

Cena wykonania kontraktu forward dla opcji at-the-money to cena wykonania odpowiedniej ceny kontraktu Forward Outright w określonym dniu wykonania kontraktu forward, wyliczona na podstawie różnic stóp procentowych

Cena sprzedaży (ASK)

Cena, po której możesz nabyć dany instrument. Inna stosowana nazwa to cena ofertowa. W przypadku transakcji walutowych jest to cena, po której możesz nabyć walutę bazową (podawaną jako pierwszą), sprzedając walutę kwotowaną w danej parze walutowej. Na przykład w przypadku zakupu 100 000 w parze EUR/USD dokonujesz zakupu 100 000 euro płacąc w dolarach amerykańskich

Cena kupna (BID)

Cena, po której możesz sprzedać dany instrument. W przypadku transakcji walutowych jest to cena, po której możesz sprzedać walutę bazową (podawaną jako pierwszą), kupując walutę kwotowaną w danej parze walutowej. Na przykład w przypadku sprzedaży 100 000 w parze USD/JPY, sprzedajesz 100 000 dolarów amerykańskich i kupujesz za tę kwotę jeny japońskie.