D

Dziennik aktywności

Zestawienie wszystkich operacji przeprowadzanych na platformach SaxoTrader. Dziennik aktywności obejmuje szczegółowe informacje na temat transakcji, zleceń, cen objętych zapytaniami, rozmów za pośrednictwem czatu, wiadomości systemowych oraz, w przypadku rachunków symulacyjnych, resetowania rachunku.

Day order (DO) – zlecenie do końca dnia (day order, DO)

Zlecenie, które jest ważne do końca dnia. W przypadku, gdy nie zostanie zrealizowane w tym terminie, zostaje anulowane.

W przypadku transakcji walutowych koniec dnia przypada na godz. 22:00 czasu uniwersalnego (GMT) w dniu złożenia tego zlecenia.

W przypadku CFD i akcji koniec dnia następuje w momencie zamknięcia giełdy, na której ma miejsce obrót tymi akcjami.

Decline - spadek

Spadek wartości danego instrumentu.

Delivery date – data dostawy

Dzień, w którym następuje dostawa instrumentów bazowych dla kontraktu terminowego. W przypadku inwestycji o charakterze spekulacyjnym pozycja kontraktu terminowego musi zostać zamknięta do tego dnia włącznie.

Delta – współczynnik delta

W przypadku opcji walutowych współczynnik delta wynoszący np. 25 oznacza wynoszącą 25% wrażliwość opcji na zmianę bazowego kursu spot. Innymi słowy jest to pozycja spot stanowiąca równowartość 25% wartości nominalnej danej opcji. Opcja z początkowym współczynnikiem delta równym 25 wskazuje na 25% prawdopodobieństwo, że opcja ta zostanie wykonana in-the-money. W praktyce współczynnik delta można określić jako wskaźnik porównujący zmianę ceny instrumentu bazowego z odpowiednią zmianą ceny instrumentu pochodnego.

Depreciation - deprecjacja

Spadek wartości danego instrumentu.

Derivative – instrument pochodny

Instrumenty bazujące na innych papierach wartościowych („pochodne” tych instrumentów). Na przykład CFD to instrumenty pochodne akcji fizycznych.

Direct Market Access (DMA) – bezpośredni dostęp do rynku (Direct Market Access, DMA)

Bezpośrednie uczestnictwo w księdze zleceń prowadzonej przez daną giełdę. Księga zleceń obejmuje zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych i stosowana jest do ustalania bieżącej ceny rynkowej kupna/sprzedaży (bid/ask).

Dividend - dywidenda

Kwota stanowiąca odsetek wartości akcji danej spółki, wypłacana akcjonariuszom. Akcje o cenie sprzedaży w wysokości 100 USD za akcję i o rocznej dywidendzie w wysokości 1 USD za akcję przynoszą inwestorowi dochód w wysokości 1%.

Double leverage – podwójna dźwignia finansowa

„Podwójna dźwignia finansowa” obniża o połowę wymagany depozyt zabezpieczający, niezbędny do zawarcia transakcji na danym instrumencie. W przypadku, gdy dla CFD na indeksy oferowana jest dźwignia wynosząca 20:1, oznacza to, że jeżeli inwestor kupuje np. 50 CFD na indeks DAX® za 6 300 EUR, wymagany depozyt zabezpieczający wyniesie około 15 750 EUR, tj. 5%. Przy zastosowaniu podwójnej dźwigni finansowej inwestor może kupić 50 CFD na indeks DAX® za 6 300 EUR, a wymagany depozyt zabezpieczający wyniesie około 7 875 EUR, tj. 2,5%.

Downtick – downtick, ruch cenowy w dół w odniesieniu do poprzedniej transakcji

Ruch ceny w dół o jeden lub więcej ticków (jednostek minimalnej zmiany ceny instrumentu). Wiele giełd stosuje „zasadę uptick”, zgodnie z którą akcje można sprzedać wyłącznie wówczas, gdy cena akcji wzrosła powyżej ostatniej ceny, po której zawarto transakcję. Zasada ta adresowana jest do inwestorów, którzy chcą dokonać krótkiej sprzedaży, i ma na celu zapobieganie lawinowym spadkom na rynku. Inne giełdy stosują zasady testowania ticków, które właściwie pokrywają się z „zasadą uptick”: akcje mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży wyłącznie w przypadku tzw. zerowych upticków, co oznacza, że cena transakcji jest wyższa od ostatniej ceny transakcji lub nie uległa zmianie, ale jest wyższa od ceny poprzedniej transakcji. Zmiana taka określana jest jako uptick zerowy (zero uptick) lub uptick zero plus (zero plus tick). CFD są korzystne dla inwestorów grających na spadek cen akcji, ponieważ do CFD nie stosują się żadne zasady uptick ani testowania ticków.