E

Earnings Per Share (EPS) – wskaźnik zysku na akcję (Earnings Per Share, EPS)

Wskaźnik zysku na akcję to zysk spółki podzielony przez liczbę akcji pozostających w obiegu.

Jeżeli dana spółka w jednym roku wygenerowała zysk w wysokości 10 mln USD i w obiegu pozostało 10 mln akcji tej spółki, wskaźnik zysku na akcję wynosi 1 USD na akcję.

Do wyliczenia EPS spółki stosują często średnią ważoną liczby akcji pozostających w obiegu w okresie sprawozdawczym.

Equities - akcje

Instrumenty finansowe potwierdzające częściowe prawa własności do spółki. W języku angielskim nazywane również „stocks” i “shares”.

European-style Option – opcje europejskie

Opcje, które można wykonać wyłącznie w dniu wygaśnięcia.

Exchange - giełda

Rynek obrotu papierami wartościowymi, opcjami, kontraktami terminowymi i/lub towarami.

Exchange rate – kurs walutowy

Wskazuje, ile jest warta jedna waluta w odniesieniu do drugiej. Na przykład jeden dolar argentyński może być wart 58 centów amerykańskich lub 70 jenów japońskich. Waluty będące przedmiotem swobodnego obrotu na rynkach walutowych mają kurs natychmiastowy (spot, stosowany do transakcji rozliczanych "natychmiastowo", tj. w terminie dwóch dni) oraz kurs terminowy (forward, tj. kurs natychmiastowy skorygowany o różnicę stóp procentowych pomiędzy obydwiema walutami do zapadalności). Poszczególne państwa mogą ustalić kursy wymiany walut różnymi metodami:

  • jako kurs płynny, w ramach którego poziom waluty na rynku kształtowany jest samoczynnie,
  • jako kurs pełzający lub kurs elastyczny, stanowiący połączenie oficjalnie przyjętego kursu stałego i częstych drobnych korekt, teoretycznie zapobiegający nadmiernym spekulacjom dotyczącym rewaluacji lub dewaluacji,
  • jako kurs stały, w ramach którego wartość waluty ustalana jest przez rząd i/lub bank centralny.

Exercise - wykonanie

Opcja jest wykonywana w momencie wykonania prawa do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po cenie określonej w kontrakcie opcyjnym.

Expiration date – data wygaśnięcia

Data wygaśnięcia to dzień, w którym opcja wygasa. Opcje, które można wykonać wyłącznie w dniu wygaśnięcia, to opcje europejskie. Istnieją również opcje, które można wykonać w dowolnym momencie po zawarciu kontraktu opcyjnego, do daty wygaśnięcia włącznie lub w ustalonych na zasadzie uznaniowej odstępach czasu w okresie obowiązywania kontraktu opcyjnego. Są to odpowiednio opcje amerykańskie i opcje bermudzkie (zwane również opcjami środkowoatlantyckimi).

Exposure – ekspozycja

Narażenie na ryzyko, np. ekspozycja na wahania kursów walutowych.

Exposure coverage – pokrycie ryzyka

Wartość procentowa ekspozycji na ryzyko pokrywana przez środki dostępne na potrzeby depozytu zabezpieczającego.