F

Finansowanie CFD

W przypadku posiadania CFD (kontraktów różnic kursowych) wyrażasz zgodę na rozliczanie różnicy pomiędzy ceną w momencie otwarcia pozycji a ceną w momencie zamknięcia tej pozycji. W momencie otwarcia pozycji nie dokonujesz z góry żadnych płatności, natomiast ponosisz koszty finansowania. W przypadku, gdy zajmujesz krótką pozycję, otrzymujesz odsetki.

Fibonacci technical study – analiza techniczna metodą Fibonacciego

Wachlarze i kanały Fibonacciego polegają na wytyczeniu trzech linii na wykresach w oparciu o ciąg Fibonacciego.

Zdaniem niektórych inwestorów analiza taka umożliwia identyfikację kolejnych obszarów wsparcia i oporu na rynku.

Firewall – zapora ogniowa

Narzędzie stosowane zwykle do ochrony sieci prywatnych przed złośliwymi atakami z Internetu. Zapora ogniowa ogranicza rodzaj dozwolonego ruchu pomiędzy siecią a Internetem i może niekiedy powodować problemy w obsłudze stacji klienckiej.

Forest – wykres leśny (forest)

Rodzaj wykresu polegający na przyjęciu bieżącej ceny zamknięcia jako linii bazowej i rozmieszczeniu poszczególnych punktów danych w odniesieniu do tej linii bazowej.

Forward outright – kontrakt forward outright

Zlecenie zawarcia transakcji na instrumencie walutowym po ustalonej cenie w ustalonym dniu. Cena kontraktu forward outright to kurs natychmiastowy (spot) skorygowany o różnice stóp procentowych pomiędzy obydwoma walutami do zapadalności. Zlecenia forward outright są często stosowane do zabezpieczania przed ryzykiem transakcji na rynkach zagranicznych.

Forward-forward contract – kontrakt forward

Zlecenie zawarcia transakcji (na przykład kupna) na instrumencie walutowym po ustalonej cenie w określonym dniu w przyszłości lub zawarcie transakcji przeciwnej (na przykład sprzedaży) po ustalonej cenie w późniejszym terminie.

Foreign exchange trading – transakcje na rynku walutowym

Transakcje na rynku walutowym to alternatywna nazwa transakcji forex / FX i transakcji walutowych. Saxo Bank udostępnia internetowe platformy i oprogramowanie do transakcji walutowych.

Futures contract – kontrakt terminowy

Standardowy kontrakt giełdowy na zawarcie transakcji na ustaloną ilość towaru lub instrument finansowy w określonym dniu w przyszłości.