I

International Bank Account Number (IBAN) – międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)

Numer IBAN zawiera informacje na temat państwa, banku i oddziału beneficjenta, jak również sam numer rachunku.

Ma na celu ułatwienie automatycznego przetwarzania płatności transgranicznych.

Numer IBAN można uzyskać z banku beneficjenta. Na terytorium Unii Europejskiej numer IBAN jest obowiązkowy.

If done border – zlecenie if done (po realizacji)

Zlecenie if done składa się w istocie z dwóch zleceń: zlecenia nadrzędnego, wykonywanego tak szybko, jak tylko pozwolą na to warunki rynkowe, oraz zlecenia podrzędnego, aktywowanego wyłącznie po realizacji pierwszego zlecenia.

In-the-Money (ITM) – in-the-money (w pieniądzu)

Opcja kupna jest in-the-money, gdy cena akcji bazowych jest wyższa od ceny wykonania tej opcji kupna. Z kolei opcja sprzedaży jest in-the-money, gdy cena akcji bazowych jest niższa od ceny wykonania tej opcji sprzedaży. W momencie wygaśnięcia opcje będące o 0,01 in-the-money są wykonywane automatycznie.

Index - indeks

Miara liczbowa zmian w czasie ceny reprezentatywnej grupy akcji. Na każdej większej giełdzie jest jeden lub więcej indeksów. Na przykład na giełdzie NASDAQ jest indeks NASDAQ 100 (zestawienie 100 największych spółek spoza sektora finansowego notowanych na giełdzie NASDAQ). Niektóre indeksy są tworzone i zarządzane przez spółki prywatne, np. Dow Jones Industrial Average czy S&P 500. Możesz zawierać transakcje na CFD na wiele światowych indeksów giełdowych.

Instrument - instrument

Symbol będący przedmiotem transakcji, o określonej wartości pieniężnej. Może to być para walutowa, ticker (symbol) giełdowy (w przypadku CFD i akcji) itp.

Instrument currency – waluta instrumentu

Waluta, w której dokonywana jest transakcja na tym instrumencie.

Interbank – transakcje na rynku międzybankowym

Krótkoterminowe pożyczki (często nocne - overnight) udzielane i otrzymywane wzajemnie przez banki, w odróżnieniu od działalności banków na rzecz klientów korporacyjnych i innych instytucji finansowych.

Interest - odsetki

Odsetki to opłata od pożyczonych środków pieniężnych, wyrażana zwykle w postaci procentowej w skali roku.

Co do zasady, kupując CFD pożyczasz pieniądze na potrzeby transakcji, zatem kwota objęta jest standardowym oprocentowaniem w oparciu o bieżącą stopę LIBOR (stopę procentową kredytów na rynku międzybankowym w Londynie), powiększonym o niewielki procent.

Natomiast w przypadku sprzedaży CFD otrzymujesz odsetki od kwoty stanowiącej równowartość CFD. Oprocentowanie w tym przypadku to stopa LIBID (stopa procentowa depozytów na rynku międzybankowym w Londynie) pomniejszona o niewielki procent.

Interest rate differential – dyferencjał (różnica) stóp procentowych

Różnica w rentowności dwóch pod pozostałymi względami porównywalnych instrumentów dłużnych denominowanych w różnych walutach.

Intrinsic value – wartość wewnętrzna

Kwota, dzięki której dana opcja jest in-the-money. W przypadku opcji kupna wartość wewnętrzna to bieżąca cena instrumentu bazowego pomniejszona o cenę wykonania. W przypadku opcji sprzedaży wartość wewnętrzna to cena wykonania pomniejszona o cenę instrumentu bazowego. W przypadku, gdy w którymkolwiek przypadku różnica tych cen nie jest wartością dodatnią, wartość wewnętrzna wynosi zero.