M

Model Blacka-Scholesa

Wzór na zbadanie dynamiki cen instrumentów finansowych w czasie. Często stosowany jest do określenia poziomów cen europejskich opcji kupna. We wzorze uwzględniono czynniki wpływające na cenę opcji kupna, w tym cenę instrumentu bazowego, cenę wykonania opcji, stopę procentową oraz czas do wygaśnięcia opcji.

Margin - depozyt zabezpieczający

Wysokość kapitału (zabezpieczenia) wymagana dla danej pozycji inwestycyjnej, stanowiąca odsetek wartości bieżącej.

Przy transakcjach w oparciu o depozyt zabezpieczający (zwanych również lewarowaniem lub dźwignią finansową), musisz jedynie zdeponować ułamek bieżącej wartości instrumentu, w który inwestujesz.
 
Na przykład jeżeli zawierasz transakcję towarową wymagającą depozytu zabezpieczającego w wysokości 5%, umożliwia ci to dwudziestokrotne lewarowanie inwestycji. Innymi słowy, depozyt zabezpieczający w wysokości 10 000 USD może utrzymać pozycję wartą 200 000 USD.

Margin call - wezwanie do uzupełnienia depozytu

Po przekroczeniu dozwolonego operacyjnego depozytu zabezpieczającego inwestor wzywany jest do uzupełnienia depozytu, aby skorygować tę sytuację.

Aby uniknąć odgórnego zamknięcia pozycji inwestor musi zamknąć pozycje lub zmniejszyć liczbę otwartych pozycji, albo przekazać dodatkowe środki na pokrycie tych pozycji.

Margin deposit – depozyt transakcyjny

Środki, którymi inwestor musi dysponować na rachunku depozytowym, stanowiące odsetek bieżącej wartości rynkowej papierów wartościowych posiadanych przez inwestora.

Inwestorzy sprzedający opcje muszą dysponować dodatkowymi środkami na rachunkach, poza premiami opcyjnymi, w celu ochrony przed ewentualnymi stratami w przypadku, gdy zmiany na rynku będą niekorzystne dla posiadanej pozycji w opcjach.

Wysokość wymaganego depozytu różni się w zależności od rodzaju opcji i tego, czy sprzedający posiada również pozycję w instrumencie bazowym. 

Więcej informacji na temat warunków obrotu w Saxo Bank dostępnych jest w zestawieniu rachunku w stacji klienckiej, w sekcji „Warunki obrotu” w prawym górnym rogu zestawienia.

Margin utilisation – poziom wykorzystania depozytu

Wyrażona procentowo wysokość wykorzystywanego dostępnego depozytu zabezpieczającego.

Market maker – animator rynku

Uznana instytucja lub osoba fizyczna, która wyraża zgodę na obrót określonymi papierami wartościowymi za każdym razem, gdy inwestor chce dokonać zakupu lub sprzedaży. Zachętą dla animatora rynku, aby kupował lub sprzedawał za każdym razem, jest spread, lub różnica, pomiędzy cenami kupna i sprzedaży (bid/ask).

Market order - zlecenie rynkowe

Zlecenie kupna lub sprzedaży określonego instrumentu w możliwie jak najszybszym terminie, po cenie możliwej do uzyskania na rynku.

Mid price – średnia cena

Średnia cena plasuje się dokładnie pomiędzy cenami kupna i sprzedaży (bid/ask). Na przykład jeżeli cena kupna wynosi 1,4426, a cena sprzedaży wynosi 1,4430, średnia cena jest równa 1,4428.

Module - moduł

Element funkcjonalny platformy, np. moduł otwartych zleceń, moduł tworzenia wykresów itp. Moduły otwiera się z paska menu.

Moving average convergence/divergence (MACD) technical study - analiza zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych (moving average convergence/divergence, MACD)

Analiza techniczna w postaci wykresu wskaźnika trendu, przedstawiająca stosunek pomiędzy dwiema średnimi ruchomymi cen (zwykle 26-dniowa i 12-dniowa). Ponadto wytyczana jest 9-dniowa średnia linii MACD, jako linia sygnału lub kontrolna. Przecięcia linii sygnału z linią MACD sugerują możliwości kupna i sprzedaży.