N

Net Exposure – ekspozycja netto

Ekspozycja netto stanowi sumę wartości nominalnej bieżących pozycji inwestora przeliczonych na walutę bazową rachunku.

W przypadku transakcji walutowych jest to ogólna wartość wszystkich pozycji walutowych przeliczona na walutę bazową rachunku.

Non-margin position – pozycja niedepozytowa

Bieżąca wartość rynkowa wszelkich papierów wartościowych (np. akcji, obligacji itp.) służących jako zabezpieczenie w związku z wymaganym depozytem. Wartość rynkowa wyliczana jest na podstawie ceny kupna (bid).

Not available as margin collateral - niedostępne na potrzeby depozytu zabezpieczającego

Odsetek bieżących inwestycji niedostępnych na potrzeby depozytu zabezpieczającego. W tym wierszu podana jest kwota, której nie można wykorzystać jako depozyt zabezpieczający.

Niedźwiedź

Inwestor grający na spadek cen. Rynek o tendencji spadkowej to rynek, na którym ceny spadają, natomiast bessa (albo rynek niedźwiedzia) to rynek, na którym ceny spadły o 20% lub więcej w określonym czasie.