O

Opcje amerykańskie

Opcje, które można wykonać w dowolnym momencie do daty wygaśnięcia włącznie.

Offer price – cena ofertowa

Cena, po której możesz nabyć dany instrument.

W przypadku transakcji walutowych jest to cena, po której możesz nabyć walutę bazową (podawaną jako pierwszą), sprzedając walutę kwotowaną w danej parze walutowej.

Na przykład w przypadku zakupu 100 000 w parze EUR/USD dokonujesz zakupu 100 000 euro płacąc w dolarach amerykańskich.

One-cancels-other (O.C.O.) order – zlecenie one cancels other (O.C.O., „jedno anuluje drugie”)

Zlecenia one cancels other składają się w istocie z dwóch zleceń. W przypadku wykonania jednego ze zleceń w sytuacji, gdy spełnione zostały warunki rynkowe, zlecenie powiązane jest automatycznie anulowane.

Open position - otwarta pozycja

Pozycja walutowa, która nie została jeszcze zrównoważona.

Na przykład przy zakupie 100 000 w parze USD/JPY, masz otwartą pozycję w parze USD/JPY do momentu zrównoważenia jej poprzez sprzedaż 100 000 w parze USD/JPY.

Option - opcja

Przywilej sprzedawany przez jedną stronę drugiej stronie, oferujący nabywcy prawo, ale nie obowiązek, zakupu (call) lub sprzedaży (put) papierów wartościowych po uzgodnionej cenie w ustalonym okresie lub w określonym dniu.

Opcje nazywane są oficjalnie kontraktami opcyjnymi.

Opcje są przedmiotem transakcji w odniesieniu do niemal wszystkich instrumentów finansowych, w tym m.in. akcji, kontraktów terminowych i walut. Wiele opcji jest przedmiotem obrotu giełdowego, jednak znaczna część transakcji z udziałem opcji, w szczególności w przypadku rynku walutowego, dokonywana jest w obrocie pozagiełdowym (OTC).

Opcje można wykorzystywać do wielu celów, jednak najczęściej są wykorzystywane w dwojaki sposób.

Po pierwsze, strona transakcji może kupić opcję sprzedaży (put) lub kupna (call) jako narzędzie bezpośredniej spekulacji, tj. nabywa opcję zakładając, że cena instrumentu bazowego dramatycznie wzrośnie lub spadnie.

Secondly, a party may purchase an Option as a hedge in order to protect from losses or protect unrealised profits in the underlying instrument. Po drugie, strona transakcji może dokonać zakupu opcji na potrzeby hedgingu, aby zabezpieczyć się przed stratami lub ochronić niezrealizowane zyski z tytułu instrumentu bazowego.

Nabywcy opcji ponoszą ograniczone ryzyko (koszt, lub premia opcji), przy możliwości generowania niemal nieograniczonych zysków.

Sprzedający opcje przyjmują odmienną strategię i podejmują nieograniczone ryzyko na rzecz ograniczonego zysku, chyba, że sprzedają opcje zabezpieczone, w przypadku których pozycja w instrumencie bazowym gwarantuje ochronę przed stratą premii opcyjnej (jednak nie gwarantuje ochrony przed stratą z tytułu instrumentu bazowego).

Order - zlecenie

Zlecenie transakcji kupna lub sprzedaży określonego instrumentu. Główne rodzaje to zlecenia z limitem i stop.

Order duration – termin zlecenia

Okres ważności danego zlecenia. Szczegółowe informacje można znaleźć pod hasłem „zlecenie do końca dnia (day order, DO)” i „zlecenie ważne do odwołania (good till cancelled, GTC)”.

Other collateral – inne zabezpieczenia

Instrumenty niebędące przedmiotem obrotu internetowego. Obejmują na przykład obligacje i inne pozycje przeniesione z innego banku.

Out of the money – out-of-the-money (poza pieniądzem)

Opcja bez wartości wewnętrznej.

W przypadku wygaśnięcia opcji poza pieniądzem, jest ona bezwartościowa.

Opcja out-of-the-money to opcja kupna (call), której cena wykonania jest wyższa, niż bieżąca cena rynkowa, lub opcja sprzedaży (put), której cena wykonania jest niższa, niż bieżąca cena rynkowa.

Outstrike – poziom dezaktywacji

Określony poziom ceny, którego osiągnięcie w okresie ważności opcji natychmiast powoduje jej anulowanie.

Over the counter (OTC) – obrót pozagiełdowy (OTC)

Transakcje negocjowane przez obie strony bez korzystania z usług giełdy.

Na przykład papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu giełdowego nazywane są pozagiełdowymi papierami wartościowymi. Jest to rynek, na którym obrót towarowy i na instrumentach dokonywany jest bezpośrednio pomiędzy stronami, np. pomiędzy bankiem inwestycyjnym a klientem.

Pod tym względem różni się to od obrotu giełdowego, ponieważ giełda to rynek otwarty.

Produkty pozagiełdowe mogą być dostosowywane do poszczególnych klientów, podczas gdy na giełdach zawierane są transakcje na produkty standardowe.

Duży rynek pozagiełdowy utworzył się np. dla walut i opcji walutowych.

Oferta kupna

Zlecenie z limitem dotyczące kupna po bieżącej cenie sprzedaży (ask).

Opcja kupna

Opcje kupna można kupować lub sprzedawać.

W przypadku nabycia opcji kupna przysługuje ci prawo, jednak nie obowiązek, do zakupu instrumentu bazowego po uzgodnionej cenie wykonania w uzgodnionym dniu wygaśnięcia (opcje europejskie).

W przypadku sprzedaży opcji kupna przysługuje ci prawo, jednak nie obowiązek, do sprzedaży instrumentu bazowego po uzgodnionej cenie wykonania w uzgodnionym dniu wygaśnięcia (opcje europejskie).