P

Przekroczenie

Transakcja, w której cena danego instrumentu przekracza określony poziom. Na przykład jeżeli cena wykonania zlecenia kupna z limitem przyjęta zostanie jako 100, a cena spadnie z poziomu 105 na 95, poziom ceny 100 został przekroczony, zlecenie staje się zleceniem rynkowym i zostanie zrealizowane w możliwie najszybszym terminie

Przegląd rachunku

Przegląd twojego rachunku lub rachunków, w tym m.in. waluty bazowej, wartości, dostępnych środków pieniężnych, niezrealizowanego zysku/straty z tytułu depozytu zabezpieczającego, środków dostępnych na potrzeby transakcji zabezpieczanych depozytem oraz poziomu wykorzystania depozytu.

PIP - pips

Pips (dosłownie „procent w punkcie”) to najmniejsza możliwa jednostka, o jaką może zmienić się kurs pary walutowej.

Większość par walutowych wyceniana jest do czwartego miejsca po przecinku, co oznacza, że zmiana z 1,1850 na 1,1851 w danej parze walutowej wynosi jeden pips.

W przypadku określonej pozycji możesz wyliczyć wartość jednego pipsa na podstawie następującego wzoru.

Przyjmując, że para EUR/USD wyceniana jest do czwartego miejsca po przecinku, w odniesieniu do danej pozycji możesz pomnożyć kwotę pozycji o wartość jednego pipsa, tj. 0,0001 USD.

W przypadku kontraktu na 100 000 w parze EUR/USD, jeden pips wyniesie zatem 10 USD. W przypadku kontraktu na 100 000 w parze USD/JPY, jeden pips jest równy 1 000 JPY, ponieważ para USD/JPY wyceniana jest wyłącznie do drugiego miejsca po przecinku (prze co jeden pips = 0,01 JPY).

Portfolio - portfel

Portfel inwestycyjny to całkowity zbiór posiadanych instrumentów finansowych, takich jak akcje spółek, papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu czy instrumenty rynku pieniężnego.

Portfel inwestycyjny powinien składać się z relatywnie niepowiązanych, albo niezależnych od siebie, inwestycji w celu zminimalizowania ryzyka – brokerzy i doradcy inwestycyjni ostrzegają przed „stawianiem wszystkiego na jedną kartę”.

Position - pozycja

Inwestycja w dany instrument.

Na przykład zawierając transakcję (np. kupna) w parze walutowej USD/JPY, otwierasz pozycję w USD/JPY.

Następnie, po wykonaniu transakcji przeciwnej (w tym przypadku – sprzedaży) w parze USD/JPY, zamykasz pozycję.

Pozycja może również oznaczać saldo środków pieniężnych/papierów wartościowych/walut inwestora, wskazujące, czy inwestor nie dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi, ma możliwość udzielania pożyczek, nadmiernie wykupuje lub wyprzedaje daną walutę itp.

Posting date – data księgowania

Data zaksięgowania transakcji po stronie kredytowej lub debetowej na rachunku.

Premium - premia

W przypadku opcji walutowych termin „premia” stosowany jest w dwóch różnych kontekstach. Premia może oznaczać:

  • ogólną cenę opcji, lub
  • kwotę, o którą cena opcji przekroczy wartość wewnętrzną, zwana również wartością czasową opcji.

W przypadku zakupu opcji płacisz premię z góry, co uprawnia cię do generowania zysku ze zmiany ceny instrumentu bazowego. Kwota premii zależy od rozmiaru potencjalnego zysku.

W przypadku zakupu opcji potencjalna strata ogranicza się do wysokości premii, natomiast potencjalne zyski są nieograniczone.

Price-to-earnings (PE) ratio – wskaźnik cena-zysk (C/Z)

Wskaźnik cena-zysk to iloraz ceny akcji i zysku na akcję.

Primary order – zlecenie nadrzędne

Zlecenie nadrzędne zlecenia potrójnego lub zlecenia warunkowego if done. Zlecenia powiązane (podrzędne) nie przekształcą się w aktywne zlecenia rynkowe, jeżeli zlecenie nadrzędne nie zostanie zrealizowane.

Profit taking – realizacja zysku

Zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku. Zwykle dokonywane jest przy użyciu zlecenia z limitem, aby zamknąć pozycję i zrealizować zysk automatycznie po przekroczeniu przez rynek określonego poziomu.

Proxy – serwer proxy

Serwer proxy to urządzenie pełniące funkcję pośrednika pomiędzy komputerem a Internetem.

Serwery proxy mają często zintegrowaną pamięć cache, przyspieszającą korzystanie z Internetu; niektóre umożliwiają również filtrowanie treści internetowych dla celów bezpieczeństwa.

Put option – opcja sprzedaży (put)

Opcje sprzedaży można kupować lub sprzedawać.

W przypadku nabycia opcji sprzedaży przysługuje ci prawo, jednak nie obowiązek, do sprzedaży instrumentu bazowego po uzgodnionej cenie wykonania w uzgodnionym dniu wygaśnięcia (opcje europejskie).

W przypadku sprzedaży opcji sprzedaży przysługuje ci prawo, jednak nie obowiązek, do kupna instrumentu bazowego po uzgodnionej cenie wykonania w uzgodnionym dniu wygaśnięcia (opcje europejskie).

Prowizja

Wszelkie stałe prowizje i opłaty od fiszki transakcji mające zastosowane do transakcji o określonym rozmiarze.

Para walutowa

Wybór pary walutowej dla danej transakcji, np. USD/JPY. Symbol USDJPY oznacza, że transakcja dotyczy dolarów amerykańskich w stosunku do jenów japońskich. W przypadku kupna nabywasz dolary i płacisz w jenach, natomiast w przypadku sprzedaży sprzedajesz dolary i otrzymujesz jeny.