R

Related order – zlecenie powiązane

Zlecenia warunkowe oznaczają to samo, co zlecenia powiązane. 

Dostępnych jest kilka rodzajów tych zleceń: 

If done („po realizacji”, podrzędne), w ramach którego zlecenie podrzędne zostaje aktywowane wyłącznie po wykonaniu zlecenia nadrzędnego. 

One cancels the other („jedno anuluje drugie”, O.C.O.), w ramach którego wykonanie jednego zlecenia anuluje drugie.

Możliwe jest również składanie zleceń warunkowych potrójnych, w ramach których po wykonaniu zlecenia nadrzędnego (if done) aktywowane są dwa zlecenia podrzędne.

Zlecenia te powiązane są między sobą jako zlecenia O.C.O., umożliwiając złożenie zarówno zlecenia stop loss (zatrzymania straty), jak i profit taking (realizacji zysków) dla danej pozycji.

Resistance - opór

Poziom ceny, na którym przewiduje się zatrzymanie ceny rosnącej, gdy uczestnicy rynku zaczną sprzedawać dany instrument. Przeciwieństwem oporu jest wsparcie.

Risk management – zarządzanie ryzykiem

Działanie mające na celu kontrolę efektu znanego lub przewidywalnego rzędu zysków lub strat.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje szereg kroków, z których pierwszy polega na racjonalnym zrozumieniu działalności inwestora i ekspozycji na ryzyko, która musi zostać pokryta w celu ochrony wartości tej działalności.

Następnie należy ocenić rodzaje zmiennych wpływających na działalność oraz sposobu ochrony jej przed niepożądanymi efektami.

Zarządzanie ryzykiem może mieć charakter prosty i polegać wyłącznie na składaniu zleceń stop loss, aby zapobiec znacznym stratom, albo mieć charakter złożony i polegać na zabezpieczaniu pozycji za pomocą opcji lub na dywersyfikacji portfela w celu zagwarantowania, że ekspozycja na pojedynczy sektor lub jeden rodzaj instrumentu nie jest nadmierna.

Należy również uwzględnić preferowany profil ryzyka, tj. czy inwestor unika ryzyka, czy wybiera bardziej agresywne podejście. Obejmuje to również podjęcie decyzji o tym, które instrumenty zostaną wykorzystane do zarządzania ryzykiem oraz czy możliwy jest hedging naturalny.

Po przyjęciu strategii zarządzania ryzykiem, należy ją stale monitorować pod kątem efektywności i kosztów.

Risk reversal – strategia risk reversal (korytarz, odwrócenie ryzyka)

Równoczesny zakup opcji kupna -call (lub opcji sprzedaży – put) będącej out-of-the money i sprzedaż opcji sprzedaży – put (odpowiednio: opcji kupna -call), przy czym zwykle premia nie jest wypłacana z góry.

Opcje kupowane i sprzedawane w ramach tej strategii mają taką samą wartość nominalną i uprzednio określoną datę zapadalności, a współczynniki delta zwykle ustalone są na poziomie 25%.

Zgodnie z modelem Blacka-Scholesa, kupno i sprzedaż opcji o zbliżonych współczynnikach delta (a zatem w tym samym stopniu out-of-the-money wobec kursu terminowego) powinny być zerokosztowe. W praktyce rynek traktuje jedną ze stron w sposób preferencyjny.

W najprostszym z przypadków zmienność implikowana opcji sprzedaży i kupna będących out-of-the-money i o takiej samej cenie wykonania i dacie zapadalności będzie różna, a dodatkowy koszt strony preferowanej określany jest powszechnie jako spread korytarza. 

Spread ten odzwierciedla pogląd rynku, że odpowiedni rozkład prawdopodobieństwa nie jest symetryczny w stosunku do kursu terminowego, tylko odchylony w stronę transakcji preferowanej.

Inna interpretacja jest taka, że zmienność implikowana jest zależna od kursu natychmiastowego, co w modelu Blacka-Scholesa jest niemożliwe.

Rollover – rolowanie pozycji

W przypadku, gdy pozycja walutowa spot utrzymywana jest na koniec dnia obrotowego przypadającego przed datą rozliczenia, podlega rolowaniu do nowej daty rozliczenia na zasadzie tom/next.

W ramach rolowania od pozycji odejmowane są lub są do niej dodawane punkty swapowe w oparciu o stopę LIBOR/LIBID obydwu walut będących przedmiotem obrotu, z narzutem wynoszącym +/- 0,25% (w przypadku rachunków prywatnych) oraz składnikiem odsetkowym z tytułu wszelkich niezrealizowanych zysków/strat na tej pozycji.

Round turn – prowizja pełna

Prowizja taka obejmuje zarówno otwarcie, jak i zamknięcie pozycji.

Alternatywą jest prowizja od pojedynczej transakcji, naliczana od transakcji (tj. zarówno kupna, jak i sprzedaży).