S i Ś

Saldo środków pieniężnych

Bieżąca wartość środków pieniężnych zgromadzonych na twoim rachunku.

Środki dostępne do transakcji w oparciu o depozyt zabezpieczający

Środki dostępne do transakcji w oparciu o depozyt zabezpieczający, wyliczane jako różnica pomiędzy wartością rachunku a środkami wykorzystanymi na potrzeby depozytu zabezpieczającego

Secondary currency - waluta zmienna (kwotowana)

W przypadku transakcji walutowych jest to waluta, w której inwestor dokonuje płatności z tytułu transakcji lub pobiera ją.

Na przykład w parze EUR/USD walutą zmienną (kwotowaną) jest USD, tj. jedna jednostka EUR stanowi równowartość zmiennej kwoty w USD.

W przypadku zakupu euro dokonujesz płatności w dolarach amerykańskich, a przy sprzedaży euro otrzymujesz płatność w dolarach amerykańskich.

Druga z walut w danej parze (w podanym przykładzie jest to EUR) to waluta bazowa.

Secondary order – zlecenie wtórne

Zlecenie lub zlecenia wtórne w ramach zlecenia warunkowego potrójnego lub “If Done” nie staną się aktywnymi zleceniami rynkowymi, jeśli zlecenie nadrzędne nie zostanie zrealizowane.

Securities – papiery wartościowe

Wszelkie instrumenty inwestycyjne inne niż polisy ubezpieczeniowe lub renty stałe, emitowane przez przedsiębiorstwo, rząd lub inną organizację. Papiery wartościowe to zazwyczaj akcje i obligacje.

Sell bid – sprzedaż po cenie kupna

Zlecenie z limitem na sprzedaż po bieżącej cenie kupna.

Shares - akcje

Instrumenty finansowe odpowiadające własności części przedsiębiorstwa. W języku angielskim określane również jako „stocks” lub „equities”.

Short selling – krótka sprzedaż

W przypadku transakcji walutowych krótka sprzedaż oznacza kupno waluty kwotowanej z danej pary walutowej.

Na przykład jeśli zajmujesz krótką pozycję na GBP/USD, to kupujesz USD sprzedając GBP.

W przypadku akcji krótka sprzedaż oznacza sprzedanie danego papieru wartościowego bez posiadania go, w przeciwieństwie do zajmowania pozycji długiej, w której nabywasz dany papier wartościowy na własność kupując go.

Dla krótkich pozycji korzystne są spadki cen rynkowych.

Slave order – zlecenie podrzędne

Zlecenie If Done („po realizacji”) złożone z dwóch zleceń:

  • zlecenia nadrzędnego, które zostanie zrealizowane, gdy tylko warunki rynkowe na to pozwolą,
  • zlecenia podrzędnego, które zostanie uruchomione jedynie wówczas, gdy zostanie zrealizowane pierwsze zlecenie.

Speculative - spekulacja

Kupowanie i sprzedawanie jedynie w celu osiągnięcia zysku, a nie z powodów biznesowych.

Spot

Bezpośrednia transakcja po cenie rynkowej ze standardową datą rozliczenia (datą waluty) w terminie dwóch dni od daty zawarcia transakcji.

Spot market – rynek spot

Część rynku, na której transakcje rozlicza się natychmiast po ich dokonaniu.

Dokładne znaczenie terminu „spot” zależy od zwyczajowo przyjętych zasad lokalnych dotyczących danego towaru, papieru wartościowego lub waluty.

Na brytyjskich, amerykańskich i australijskich rynkach walutowych „spot” oznacza dostawę w terminie dwóch dni roboczych.

Spread (in index points) – spread (w punktach indeksowych)

Różnica między ceną kupna (Bid), po której możesz sprzedać dany instrument transakcyjny, a ceną sprzedaży (Ask), po której możesz nabyć dany instrument transakcyjny.

Status bar – pasek stanu

Obszar w dolnej części środowiska pracy na platformie i w wielu modułach transakcyjnych, w którym wyświetlane są komunikaty systemowe i informacje o statusie.

Stocks - akcje

Instrumenty finansowe odpowiadające własności części przedsiębiorstwa. Nazywane również „equities” i “shares”.

Stop – zlecenie stop

Zlecenie typu „buy stop” jest zleceniem kupna po określonej cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa, a zlecenie typu „sell stop” jest zleceniem sprzedaży po określonej cenie poniżej aktualnej ceny rynkowej.

Inwestorzy często mówią o zleceniach typu „stop-loss”, które są zleceniami stop składanymi poniżej ceny rynkowej, jeśli inwestor zajmuje długą pozycję lub powyżej ceny rynkowej, jeśli inwestor zajmuje krótką pozycję.

Zlecenia te są uruchamiane, gdy cena rynkowa osiąga ustalony poziom, celem ograniczenia dalszych strat na pozycji zajmowanej przez inwestora.

Zlecenia stop nie zawsze są wykonywane dokładnie po cenie określonej przez inwestora, gdyż rynek może być zbyt zmienny.

Stop-if-bid order – zlecenie stop po cenie kupna

Zlecenia stop po cenie kupna powszechnie stosuje się do nabycia określonego instrumentu w warunkach wzrostów na rynku. Jeśli określony poziom ceny kupna jest faktycznie oferowany na rynku, zlecenie zostanie zrealizowane po cenie oferowanej przez bank.

Na przykład jeśli sprzedałeś GBP/USD po kursie 1,4280 ze zleceniem Stop Bid na poziomie 1,4330, pozycja zostanie zamknięta (GBP/USD zostanie kupiony), jeśli cena kupna (Bid) dojdzie do poziomu 1,4330 lub go przekroczy.

Zalecamy stosowanie zleceń stop po cenie kupna (Stop-if-Bid) jedynie przy nabywaniu pozycji walutowych.

Wykorzystanie zleceń stop po cenie kupna do sprzedaży pozycji na rynku walutowym może spowodować przedwczesne zamknięcie pozycji, jeśli jakieś zdarzenie rynkowe spowoduje krótkotrwałe poszerzenie spreadu między ceną kupna a ceną sprzedaży.

Stop-if-offered order – zlecenie stop po cenie sprzedaży

Zlecenia stop po cenie sprzedaży powszechnie stosuje się przy sprzedaży określonego instrumentu w warunkach spadków na rynku. Jeśli określony poziom ceny sprzedaży jest faktycznie zaoferowany na rynku, zlecenie zostanie zrealizowane po cenie oferowanej przez bank.

Na przykład jeśli kupiłeś USD/JPY w cenie 132,00 ze zleceniem Stop Offer na poziomie 131,50, Twoja pozycja zostanie zamknięta (para USD do JPY zostanie sprzedana), jeśli cena sprzedaży (Offer) dojdzie do poziomu 131,50 lub go przekroczy (innymi słowy, jeżeli cena 131,50 zostanie zaoferowana).

Zalecamy stosowanie zleceń stop po cenie sprzedaży (Stop-if-Offered) jedynie do sprzedawania pozycji walutowych.

Wykorzystanie zleceń stop po cenie sprzedaży do nabywania pozycji na rynku walutowym może spowodować przedwczesne zamknięcie pozycji, jeśli jakieś zdarzenie rynkowe spowoduje krótkotrwałe poszerzenie spreadu między ceną kupna a ceną sprzedaży.

Stop-limit order (Futures) – zlecenie typu stop-limit (kontrakty terminowe)

W obrocie kontraktami terminowymi (Futures) zlecenie typu stop-limit jest odmianą zlecenia stop, w którym cena limitu jest określona na niższym/wyższym poziomie, przy której transakcja ma zostać zawieszona, jeśli cena za bardzo spadnie/wzrośnie przed realizacją zlecenia.

Skutecznie ogranicza to transakcje do określonego przedziału cenowego.

Stop order - zlecenie typu stop

Zlecenia typu stop są powszechnie stosowane do wychodzenia z pozycji i ochrony przed stratami.

Zlecenia sprzedaży typu stop składa się poniżej aktualnego poziomu rynkowego; są one realizowane, gdy cena kupna (Bid) dojdzie do określonego poziomu lub go przekroczy.

Zlecenia kupna typu stop składa się powyżej aktualnego poziomu rynkowego; są one realizowane, gdy cena sprzedaży (Ask) dojdzie do określonego poziomu lub go przekroczy.

Po osiągnięciu lub przekroczeniu ceny kupna (Bid) w przypadku zleceń sprzedaży lub ceny sprzedaży w przypadku zleceń kupna, zlecenie staje się zleceniem rynkowym i jest realizowane w najbliższym możliwym terminie po cenie możliwej do uzyskania na rynku.

Uwaga: cena ta może różnić się od określonej przez Ciebie w zleceniu.

W przypadku kontraktów terminowych (futures) zlecenie zostanie zrealizowane w miarę możliwości, a pozostały wolumen pozostanie otwarty jako zlecenie rynkowe.

W przypadku CFD zlecenie zostanie zrealizowane w całości, jeśli pozwoli na to wolumen dostępny na rynku. W przypadku realizacji częściowej pozostała część zlecenia pozostanie otwarta jako zlecenie.

W przypadku opcji na kontrakty ze względu na ograniczenia na rynku Saxo Bank nie jest w stanie zrealizować zlecenia typu stop, chyba że na rynku dostępna jest cena. Z tego powodu nie zaleca się stosowania zleceń typu stop dla opcji na kontrakty.

Stop order (Forex) - zlecenie typu stop (rynek walutowy)

Na rynku walutowym zlecenia typu stop często stosuje się do opuszczenia pozycji i ochrony inwestycji w przypadku, gdy zmiany na rynku są niekorzystne dla otwartej pozycji.

Zlecenia sprzedaży typu stop składa się poniżej aktualnego poziomu rynkowego; są one realizowane, gdy cena kupna (Bid) dojdzie do określonego poziomu lub go przekroczy.

Zlecenia kupna typu stop składa się powyżej aktualnego poziomu rynkowego; są one realizowane, gdy cena sprzedaży (Ask) dojdzie do określonego poziomu lub go przekroczy.

Stop-loss orders – zlecenia typu “stop-loss”

Jest to zlecenie typu stop, w wyniku którego dana pozycja zostanie wykonana i zamknięta celem ograniczenia strat w przypadku niekorzystnych zmian na rynku.

W przypadku realizacji zlecenia stop staje się ono zleceniem rynkowym i jest realizowane w najbliższym możliwym terminie po cenie możliwej do uzyskania na rynku.

Uwaga: cena ta może różnić się od określonej przez Ciebie w zleceniu.

Straight-through-processing (STP) – przetwarzanie bezpośrednie

Ma ono miejsce, gdy Twoje zlecenie jest bezpośrednio przekazywane na giełdę.

Strike price – cena wykonania

Cena instrumentu określona dla danego kontraktu opcyjnego.

Cena określona (wraz z innymi czynnikami takimi jak czas trwania opcji i zmienność rynku) będzie miała wpływ na cenę kontraktu opcyjnego.

Summary - Zestawienie

Status transakcyjny wraz z aktywnością na Twoim rachunku lub rachunkach, tzn. wartość rachunku, papiery wartościowe i akcje, pozycje netto i kwota końcowa (zysk i strata na wszystkich pozycjach łącznie).

Obejmuje również informację o dostępnym depozycie zabezpieczającym i depozycie wymaganym dla otwartych pozycji, jak również przegląd otwartych pozycji.

Support - wsparcie

Poziom ceny, przy którym spodziewane jest spowolnienie lub odwrócenie spadku ceny, gdy uczestnicy rynku zaczynają kupować instrument.

Przeciwieństwem wsparcia jest opór.

Swap

Zlecenie przeprowadzenia transakcji spot (na przykład kupna) na instrumencie walutowym, jak również przeprowadzenia transakcji przeciwnej (na przykład sprzedaży) po ustalonej cenie w późniejszym terminie.

Jeśli pierwsza transakcja zostanie zrealizowana z przyszłą datą, mamy do czynienia z kontraktem forward-forward. Inne możliwości to swapy „overnight” i „tomorrow/next day” (tom/next).

Swap price – cena swapu

Korekta ceny dodawana do ceny z otwarcia pozycji za przedłużenie transakcji walutowej poza pierwotną datę waluty.

Jest ona funkcją dyferencjału (różnicy) stóp procentowych między dwiema walutami transakcji i może być dla Ciebie korzystna lub niekorzystna.

Symbol

Kombinacja liter stosowana do jednoznacznej identyfikacji instrumentu będącego przedmiotem obrotu. Nazywany jest też symbolem giełdowym (“ticker”). 

Przykład: dla instrumentu walutowego dolar-jen symbolem jest USDJPY.

Przykładem symbolu dla CFD jest VOLVb:xome.

Dla kontraktów terminowych przykładem jest JYZ5.

Dla akcji przykładem jest MAERSKa:xcse.