X

Item headline

Item headline

Y

Yield - rentowność

Wzrost wartości akcji spółki powiększony o wartość wypłaconej dywidendy na akcję sprzed roku.

Z

Zestawienie rachunku

Status i działalność transakcyjna na danym rachunku. W przypadku posiadania wielu rachunków zestawienie rachunku zawiera informacje na temat poszczególnych rachunków, jak również łączne zestawienie wszystkich rachunków

Zamknięcie pozycji

Zamykanie inwestycji poprzez zawarcie transakcji przeciwnej. Na przykład w przypadku zakupu 100 000 w parze USD/JPY musisz sprzedać 100 000 w parze USD/JPY, aby zamknąć tę pozycję.

Zlecenie warunkowe

Zlecenia warunkowe są identyczne ze zleceniami powiązanymi. Dostępnych jest kilka rodzajów tych zleceń: if done („po realizacji”, podrzędne), w ramach którego zlecenie podrzędne zostaje aktywowane wyłącznie po wykonaniu zlecenia nadrzędnego; one cancels the other („jedno anuluje drugie”, O.C.O.), w ramach którego wykonanie jednego zlecenia anuluje drugie. Możliwe jest również składanie zleceń warunkowych potrójnych, w ramach których (if done) po wykonaniu zlecenia nadrzędnego aktywowane są dwa zlecenia podrzędne. Zlecenia te powiązane są między sobą jako zlecenia O.C.O., umożliwiając złożenie zarówno zlecenia stop loss (zatrzymania straty), jak i profit taking (realizacji zysków) dla danej pozycji.