Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści prezentowane na stronie internetowej Saxobank.com stanowią własność Saxo Bank, o ile nie zaznaczono inaczej. W przypadku stron, co do których nie podano żadnych praw osób trzecich (w oświadczeniu dotyczącym praw własności intelektualnej zamieszczonym na dole każdej strony), mają zastosowanie następujące zasady:

  • Dozwolone jest drukowanie stron i przechowywanie jednej kopii na komputerze na własny użytek.
  • Przekazywanie tych informacji innym jest zakazane, jednak dozwolone jest cytowanie opinii i informacji podanych na stronie, jeżeli zawierać będzie wyraźne odwołanie do Saxo Bank i do tej strony, jak również do informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności, dostępnej na stronie www.saxobank.com.
  • Dozwolone jest również zamieszczanie odsyłaczy do dowolnej części strony, jeżeli odsyłacz wyraźnie zawiera adres www.saxobank.com i jeżeli otwiera stronę w nowym oknie przeglądarki, a nie w obcej ramce.

Jakiekolwiek inne użytkowanie strony internetowej i treści na niej zaprezentowanych, niż opisane powyżej, jest niedozwolone i nieuzasadnione, o ile Saxo Bank nie wyraził na nie uprzedniej pisemnej zgody.

Wszelkie pytania na temat praw własności intelektualnej dotyczące strony internetowej należy kierować na adres: webteam@Saxobank.com