Informacja o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Informacja o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Dostęp do tej strony internetowej jest ogólnoświatowy, jednak informacje na tej stronie związane są z Saxo Bank A/S i nie dotyczą w szczególności żadnego innego kraju. Wszyscy klienci angażują się bezpośrednio w działania Saxo Bank A/S, a wszelkie umowy zawierane są pomiędzy klientem a Saxo Bank A/S, a zatem podlegają przepisom prawa duńskiego.

 Wszelkie fakty, oceny, analizy, prognozy, opinie i inne informacje (zwane dalej łącznie „Informacjami”), opublikowane przez:

 • Saxo Bank A/S
 • któregokolwiek z właścicieli, podmiotów zależnych, podmiotów powiązanych lub oddziałów Saxo Bank A/S, oraz
 • któregokolwiek z członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników czy ich przedstawicieli

(zwanych dalej łącznie „Grupą Saxo Bank”),

Zarówno na stronach internetowych Grupy Saxo Bank, jak i na stronach internetowych osób trzecich, w materiałach marketingowych, newsletterach, w indywidualnych wiadomościach e-mail i pismach, w indywidualnych rozmowach lub w każdej innej formie komunikacji pisemnej bądź ustnej (zwanych dalej łącznie „Publikacjami”), przekazywane są wyłącznie w celach informacyjnych i/lub marketingowych.

 

O ile nie zaznaczono inaczej, żadna z Publikacji Grupy Saxo Bank nie powinna być interpretowana jako oferta (ani zaproszenie do złożenia oferty) w zakresie:

 • kupna lub sprzedaży jakichkolwiek walut, produktów lub instrumentów finansowych,
 • dokonywania jakichkolwiek inwestycji, ani
 • korzystania z jakiejkolwiek szczególnej strategii inwestycyjnej;

(zwanych dalej łącznie „Ofertami”).


Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień (nawet, jeżeli jest to wyraźnie określone), żadna Publikacja Grupy Saxo Bank nie powinna być interpretowana jako Oferta w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka Oferta jest niezgodna z prawem. Grupa Saxo Bank nie uznaje Ofert interpretowanych w sposób opisany powyżej.

Brak oświadczeń i gwarancji

Grupa Saxo Bank podejmuje uzasadnione działania, by uzyskiwać informacje z wiarygodnych źródeł, jednak wszystkie Publikacje prezentowane są tak, jak zostały opublikowane, bez jakichkolwiek oświadczeń czy gwarancji (wyraźnych lub implikowanych), a Grupa Saxo Bank zrzeka się odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek niekompletnych, niedokładnych, nieodpowiednich i nieadekwatnych dla odbiorcy Publikacji. W szczególności Grupa Saxo Bank zrzeka się odpowiedzialności wobec wszelkich subskrybentów, klientów, partnerów, dostawców, kontrahentów i innych odbiorców z tytułu:

 • dokładności wszelkich notowań rynkowych,
 • wszelkich opóźnień, niedokładności, błędów, przerw lub pominięć dotyczących notowań rynkowych,
 • oraz wszelkich przypadków zaprzestania udostępniania notowań rynkowych.

 

Publikacje Grupy Saxo Bank nie podlegają aktualizacji po opublikowaniu i ze względu na zmianę okoliczności mogą stać się nieadekwatne i potencjalnie wprowadzające w błąd po upływie okresu, który w zależności od Informacji może być wyrażony w sekundach, minutach, dniach, tygodniach i miesiącach. Grupa Saxo Bank nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek odbiorcy z tytułu utraty aktualności danej Publikacji.

 

W przypadku utraty aktualności Publikacji, Grupa Saxo Bank nie jest w żaden sposób zobowiązana do:

 • aktualizacji tej Publikacji,
 • powiadomienia odbiorców na temat tej Publikacji, ani
 • podejmowania jakichkolwiek innych czynności.

Każda z Publikacji może mieć charakter osobisty dla jej autora i nie odzwierciedlać opinii Grupy Saxo Bank. Grupa Saxo Bank zastrzega sobie prawo do wycofywania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji dostarczonych w dowolnym momencie, bez (uprzedniego lub późniejszego) powiadomienia i na zasadzie uznaniowej.

Brak rekomendacji

Grupa Saxo Bank nie uwzględnia w żadnych ze swoich Publikacji jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań określonego odbiorcy. Dlatego, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszelkie Publikacje Grupy Saxo Bank publikowane są w celach wyłącznie informacyjnych i/lub marketingowych i nie powinny być interpretowane jako:

 • porady biznesowe, finansowe, inwestycyjne, dotyczące zabezpieczeń, prawne, regulacyjne, podatkowe ani rachunkowe,
 • rekomendacje ani koncepcje inwestycyjne, ani
 • jakakolwiek inna zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób;

 

(zwanych dalej łącznie „Rekomendacjami”).

 

Grupa Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych w związku z inwestycją dokonaną w oparciu o tak postrzeganą Rekomendację.

 

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień (nawet, jeżeli jest to wyraźnie określone), żadna Publikacja (w tym ewentualne Rekomendacje) nie powinna być interpretowana jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku przez odbiorcę z tytułu transakcji zawartej na podstawie strategii inwestycyjnej określonej w tej Publikacji, ani w zakresie generowania strat z tytułu transakcji zawartej na podstawie strategii inwestycyjnej określonej w tej Publikacji.

Grupa Saxo Bank ponosi odpowiedzialność wyłącznie wówczas, gdy potencjalna Rekomendacja nie spełnia standardów dobrej praktyki zawodowej (zgodnie z sekcją „Ograniczenie odpowiedzialności” poniżej).

Ostrzeżenie o ryzyku

Korzystanie z produktów i usług Saxo Bank może przynieść zarówno straty, jak i zyski, nawet jeśli dokonuje się ich zgodnie z Rekomendacją. W szczególności transakcje na produktach lewarowanych, takich jak m.in. kursy walutowe, instrumenty pochodne czy towary, mogą mieć charakter wysoce spekulacyjny i generować gwałtowne i szybkie straty i zyski.

Transakcje o charakterze spekulacyjnym nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Żadne ewentualne wzmianki w Publikacji na temat ryzyka związanego z określonym produktem lub usługą nie stanowią kompleksowego ujawnienia ani pełnego opisu wszystkich rodzajów ryzyka związanych z takim produktem lub usługą, ani nie powinny być w taki sposób interpretowane, a Grupa Saxo Bank zachęca wszystkich odbiorców rozważających zawarcie transakcji na produktach i usługach Grupy, by przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji czy transakcji zatrudnili odpowiednich doradców finansowych i stale się z nimi konsultowali.

Lokalne ograniczenia regulacyjne

Dostęp do Publikacji Grupy Saxo Bank jest ogólnoświatowy. Informacje zawarte w tych Publikacjach przewidziane są jednak wyłącznie dla odbiorców z państw, w których użytkowanie takich Informacji nie stanowi naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Żadne z produktów i usług, o których mowa w Publikacjach Grupy Saxo Bank, nie są dostępne dla odbiorców z państw, w których korzystanie z takich produktów i usług stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

 

Każdy odbiorca korzystający lub wnioskujący o udostępnienie produktu lub usługi Grupy Saxo Bank ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Użytkowanie strony internetowej

Każda ze stron internetowych należących do Grupy Saxo Bank podlega „Warunkom użytkowania" Grupy Saxo Bank, z ewentualnymi zmianami, dostępnym pod adresem:www.saxobank.com/terms-of-use, jak również postanowieniom dotyczącym „Praw własności intelektualnej”, z ewentualnymi zmianami, dostępnym pod adresem: www.saxobank.com/copyright, przy czym obydwa te dokumenty stanowią integralną część niniejszej informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

 

Grupa Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób lub podmiotów z tytułu wszelkich szkód i strat wynikających z dostępu lub braku dostępu do jakiejkolwiek strony internetowej Grupy Saxo Bank. Ograniczenie to obejmuje m.in. wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i systemów komputerowych spowodowane przez wirusy, złośliwe oprogramowanie i inne szkodliwe kodowanie komputerowe.

 

Przeglądanie treści zamieszczonych na stronie internetowej Grupy Saxo Bank nie stanowi relacji z klientem, a Grupa Saxo Bank nie ma jakiegokolwiek obowiązku, nie zobowiązuje się w żaden sposób ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu w związku z przeglądaniem przez taką osobę lub podmiot treści zamieszczonych na stronie internetowej Grupy Saxo Bank.

Rozbieżności związane z tłumaczeniem

Grupa Saxo Bank oferuje Publikacje w wielu wersjach językowych, aby ułatwić odbiorcom korzystanie z tych Publikacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy oryginalnym tekstem w języku angielskim a jakimkolwiek tłumaczeniem tego tekstu, za wersję obowiązującą przyjmuje się wersję oryginalną w języku angielskim.

 

Wszystkim odbiorcom zaleca się uważne zapoznanie się w oryginalnym tekstem w języku angielskim przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie tłumaczenia tego tekstu. Użytkownikom, którzy nie w pełni rozumieją oryginalny tekst w języku angielskim, zaleca się kontakt z Grupą Saxo Bank drogą elektroniczną pod adresem: ServiceCenter@Saxoworld.com lub telefonicznie pod numerem: +45 39 77 40 00.

 

Grupa Saxo Bank nie jest zobowiązana ani nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do jakiegokolwiek odbiorcy z tytułu niekompletnego lub nieprawidłowego tłumaczenia na inny język oryginalnego tekstu w języku angielskim.

Relacje z klientem

Wnioskując o otwarcie rachunku w ramach dowolnego podmiotu należącego do Grupy Saxo Bank, każdy wnioskodawca podlega odpowiednim warunkom współpracy. Przyjmuje się, że wszyscy wnioskodawcy i klienci zapoznali się z warunkami współpracy i obowiązującą polityką dotyczącą ich i ich relacji z odpowiednim podmiotem należącym do Grupy Saxo Bank, oraz że zrozumieli ich postanowienia.

 

Przeglądanie treści zamieszczonych na stronie internetowej lub otrzymywanie Publikacji Grupy Saxo Bank nie stanowi relacji z klientem, a Grupa Saxo Bank nie ma jakiegokolwiek obowiązku, nie zobowiązuje się w żaden sposób ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu w związku z tymi czynnościami.

Usługi świadczone przez osoby trzecie

Osoby lub podmioty nienależące do Grupy Saxo Bank mogą zamieszczać reklamy na stronach internetowych należących do Grupy Saxo Bank za pośrednictwem odsyłaczy (linków), banerów itp. Grupa Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ofert, informacji ani czynności tych osób trzecich. Użytkownik stron internetowych Grupy Saxo Bank, który podejmuje decyzję o podjęciu czynności zalecanych w takiej reklamie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku, gdy Grupa Saxo Bank, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, stanie się odpowiedzialna za straty poniesione przez jakąkolwiek osobę i/lub podmiot, w tym m.in. w sytuacji, gdy z dowolnej przyczyny i w dowolnym momencie którekolwiek z postanowień niniejszej informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności stanie się w jakimkolwiek zakresie lub w jakichkolwiek okolicznościach nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, odpowiedzialność Grupy Saxo Bank ograniczona będzie do odpowiednio udokumentowanej bezpośredniej straty poniesionej przez taką osobę i/lub podmiot, tj. m.in. nie będzie obejmować odszkodowania z tytułu jakichkolwiek strat przypadkowych lub będących wynikiem działań takiej osoby lub podmiotu, odszkodowania z tytułu utraty możliwości, odszkodowania z tytułu utraty zysku, odszkodowania ustawowego, odszkodowania nominalnego, odszkodowania karnego, odszkodowania w formie rekompensaty lub zwrotu, odszkodowania z tytułu kosztów, w tym kosztów prawnych, ani odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat pośrednich.

Konflikt interesów

W celu zapobiegnięcia konfliktom interesów Grupa Saxo Bank ustanowiła odpowiednie procedury biznesowe, w tym procedury dotyczące badań i analiz, aby zagwarantować obiektywne raporty z analiz. Raporty z analiz Grupy Saxo Bank nigdy nie są ujawniane przedmiotom tych analiz, tj. emitentom papierów wartościowych itp., ani nie są z nimi omawiane.

 

Grupa Saxo Bank może posiadać, zajmować lub przenosić pozycje papierów wartościowych, kursów walutowych i innych instrumentów finansowych objętych raportami z analiz.

 

Grupa Saxo Bank może pełnić funkcję animatora rynku w odniesieniu do wszystkich produktów i usług niebędących przedmiotem obrotu giełdowego (tj. produktów pozagiełdowych, takich jak waluty czy CFD), dzięki czemu może być kontrahentem w ramach wszelkich transakcji zawieranych przez klientów na tych produktach.

 

Grupa Saxo Bank nie prowadzi działalności dotyczącej finansów przedsiębiorstw (corporate finance). W związku z powyższym, żaden z członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników ani ich przedstawicieli, tj. żadna z osób odpowiedzialnych za raporty z analiz, nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z publikacją jakiejkolwiek analizy.

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

W momencie rejestracji w celu otwarcia rachunku demo albo rachunku rzeczywistego u któregokolwiek z podmiotów należących do Grupy Saxo Bank, podmiot ten, w celach administracyjnych, komercyjnych i/lub prawnych, zażąda i zachowa informacje na temat użytkownika, w tym m.in. jego nazwisko i adres. Ponadto Grupa Saxo Bank może zażądać podania wybranych informacji finansowych na potrzeby oceny zdolności kredytowej, jak również adresu e-mail użytkownika w celu przesłania mu informacji o loginie. Adres e-mail użytkownika nie będzie przekazywany osobom trzecim, jednak może zostać wykorzystany przez dowolny podmiot należący do Grupy Saxo Bank w celu promocji swoich produktów i usług. Każdy użytkownik, który nie chce otrzymywać takich materiałów marketingowych, może wypisać się z listy odbiorców poprzez ten link.

 

Zgodnie z przepisami Grupa Saxo Bank ma obowiązek traktowania danych osobowych jako danych poufnych i nie może przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych w sytuacjach nieuzasadnionych przepisami prawa.

 

Wszelkie dane osobowe podlegają pełnej ochronie i zostają ujawniane osobom trzecim, takim jak organy administracyjne czy sądowe, wyłącznie wówczas, gdy Grupa Saxo Bank ma obowiązek to uczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy zarejestrowany użytkownik wyraził na takie przekazanie pisemną zgodę. Zarejestrowany użytkownik może odwołać taką zgodę lub zmienić jej zakres w dowolnym momencie.

 

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Grupa Saxo Bank może ujawnić następujące informacje:

 • ogólne dane dotyczące klienta, takie jak nazwisko, adres i osobisty numer rejestracyjny - spółkom odpowiedzialnym za realizację zadań administracyjnych na rzecz Grupy Saxo Bank,
 •  ogólne dane dotyczące klientów korporacyjnych – instytucjom finansowym zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, na potrzeby marketingu i doradztwa.

Zgodnie z przepisami duńskiej ustawy w sprawie przetwarzania danych osobowych, każdy klient Grupy Saxo Bank ma prawo do informacji na temat danych posiadanych na jego temat przez Grupę Saxo Bank. Grupa Saxo Bank może pobierać opłatę z tytułu udzielania takich informacji na piśmie zarejestrowanemu użytkownikowi, według stawek określonych przez duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

W przypadku, gdy dane na temat zarejestrowanego użytkownika Grupy Saxo Bank okażą się nieprawidłowe lub nieaktualne, Grupa Saxo Bank dokona ich korekty niezwłocznie na wniosek zarejestrowanego użytkownika. Zarejestrowany użytkownik może również dokonać modyfikacji swoich danych z własnej inicjatywy, kontaktując się bezpośrednio z Grupą Saxo Bank. Uwagi, pytania i zgłoszenia prosimy kierować do Saxo Bank Group poprzez naszą stronę Kontakt .

Nadzór

Grupa Saxo Bank jest objęta nadzorem duńskiego organu nadzoru finansowego (nazwa duńska: „Finanstilsynet”) i podlega przepisom duńskiego rozporządzenia w sprawie dobrych praktyk biznesowych w przedsiębiorstwach finansowych.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności lub z nią związane, w tym spory dotyczące jej zgodności z prawem, ważności, wejścia w życie (w tym przyjęcia) i wykonalności, rozstrzygane są przez sąd rejonowy w Lyngby (Kopenhaga, Dania), zgodnie z duńskimi przepisami prawa i wyłącznie im podlegając. Grupa Saxo Bank zastrzega sobie jednak prawo do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym miejscu, które uzna za uzasadnione, w tym m.in. w miejscach, w których pozwany posiada aktywa.