Fundusz Gwarancyjny

Fundusz Gwarancyjny

Saxo Bank jest członkiem Funduszu Gwarancyjnego dla Deponentów i Inwestorów, który podlega kontroli duńskiego Ministerstwa Gospodarki. Jeżeli duński bank (w tym Saxo Bank) wstrzymałby swoje płatności lub ogłosił upadłość, depozyty gotówkowe klientów są gwarantowane przez Fundusz z dniem 1 października 2010 r. do wysokości 100 000 EUR. Depozyty gotówkowe oznaczają depozyty netto po odjęciu wszelkich zobowiązań wobec banku. Wstrzymanie płatności czy też przymusowa likwidacja w zasadzie nie miałyby wpływu na papiery wartościowe, które zostałyby zwrócone klientom. Gdyby jednak duński bank (w tym Saxo Bank) nie był w stanie zwrócić przechowywanych lub zarządzanych przez siebie papierów wartościowych, Fundusz pokryje ich wartość do kwoty 20 000 EUR na jednego klienta.
 
 
Więcej informacji na temat Funduszu Gwarancyjnego, zakresu ochrony gwarancyjnej oraz aktualnej listy członków Funduszu Gwarancyjnego można uzyskać - kliknij

Ochrona funduszy Klientów Instytucjonalnych

Klienci instytucjonalni, ze względu na ich status licencjonowanych instytucji finansowych, nie są objęci ochroną dotyczącą środków pieniężnych w przypadku niedotrzymania zobowiązań przez Saxo Bank.

Środki pieniężne obejmują w tym przypadku wartość netto pozycji instrumentów pochodnych.

 

Ochrona papierów wartościowych w przypadku niedotrzymania zobowiązań ze strony Saxo Bank:

Wszelkie papiery wartościowe przechowywane w Saxo Bank podlegają zwrotowi do Klienta White Label, jeżeli możliwe jest ich odzyskanie od powiernika Saxo Bank.


Możliwość odzyskania papierów wartościowych gwarantuje wymóg zawarty w art. 72 duńskiej ustawy o usługach finansowych, który nakłada na banki duńskie obowiązek zagwarantowania, że prawa klienta do jego papierów wartościowych będą w każdym momencie zabezpieczone, również w przypadku niedotrzymania zobowiązań.