MiFID

MIFID - Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych


Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) to dyrektywa UE obowiązująca od dnia 1 listopada 2007 r. MiFID określa wymogi dotyczące całego europejskiego sektora finansowego w celu ustanowienia jednolitego europejskiego rynku instrumentów finansowych. Jej głównym celem jest wspieranie ustanowienia efektywnej, przejrzystej i zintegrowanej infrastruktury transakcji finansowych, w tym zagwarantowanie wysokiego stopnia ochrony inwestorów. Dyrektywa określa działania, które zmieniły i poprawiły organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstw inwestycyjnych, ułatwiły transakcje transgraniczne i przyczyniły się do utworzenia szans strategicznych.

 

Jako bank i przedsiębiorstwo inwestycyjne podlegające regulacjom europejskim, Saxo Bank podlega przepisom MiFID i wdrożył wszelkie niezbędne wymogi prawne, protokoły i politykę, aby zagwarantować pełną zgodność z dyrektywą. W odniesieniu do wdrażania przepisów MiFID dotyczących partnerów, Saxo Bank aktywnie ich wspiera, oferując szeroką gamę usług ułatwiających partnerom spełnienie lokalnych, krajowych wymogów MiFID, a przez to obniżenie kosztów.

 

Duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) monitoruje zgodność duńskiego sektora bankowego z przepisami MiFID.

Obszary MiFID wpływające na klientów i partnerów Saxo Bank A/S

  • Jednolity paszport i objęcie ochroną nowych instrumentów finansowych
  • Klasyfikacja klientów – testy stosowności (odpowiedniości) i adekwatności
  • Wymogi przejrzystości po wprowadzeniu do obrotu
  • Gwarancja najlepszego wykonania
  • Transakcyjne zobowiązania sprawozdawcze
  • Konflikt interesów

Jednolity paszport i objęcie ochroną nowych instrumentów finansowych

Jako bank i przedsiębiorstwo inwestycyjne posiadające wszelkie wymagane licencje i podlegające przepisom MiFID, Saxo Bank wykorzystuje paszport MiFID do świadczenia usług na rzecz klientów w innych państwach EOG.

Klasyfikacja klientów – testy stosowności (odpowiedniości) i adekwatności

Zgodnie z MiFID przedsiębiorstwa mają obowiązek zaklasyfikowania klientów do trzech głównych kategorii, tj. jako „uprawnionych kontrahentów”, „klientów branżowych” oraz „klientów detalicznych” (tym ostatnim przysługuje najwyższy stopień ochrony) i dokonać oceny ich stosowności i adekwatności w odniesieniu do oferowanych produktów.

 

Saxo Bank powiadamia wszystkich klientów o przypisanej im klasyfikacji oraz ocenie ich stosowności/adekwatności​, jak również udostępnia te informacje na platformie.

Wymogi przejrzystości po wprowadzeniu do obrotu

Saxo Bank gwarantuje przejrzystość transakcji zgodnie z wymogami MiFID. Aby umożliwić inwestorom lub uczestnikom rynku w dowolnym momencie ocenę warunków potencjalnych transakcji dotyczących akcji oraz późniejszą weryfikację warunków realizacji tych transakcji, Saxo Bank publikuje szczegółowe informacje na temat zrealizowanych transakcji na akcjach i ujawnia informacje o bieżących możliwościach zawierania transakcji na akcje. W szczególności wszystkie rodzaje transakcji na instrumentach finansowych, zarówno na rynkach regulowanych, na platformach obrotu, jak i na rynkach pozagiełdowych (OTC), podlegają wymogom przejrzystości po wprowadzeniu do obrotu.

Gwarancja najlepszego wykonania

MiFID nakłada na przedsiębiorstwa inwestycyjne wymóg podjęcia wszelkich uzasadnionych działań, by uzyskać najlepszy ogólny wynik realizacji zlecenia na rzecz klienta. Najlepszy możliwy wynik nie ogranicza się do ceny wykonania, ale również obejmuje wiele czynników, takich jak szybkość, prawdopodobieństwo realizacji czy prawdopodobieństwo rozliczenia.

 

Polityka najlepszego wykonania Saxo Bank gwarantuje przejrzystość działań podejmowanych przez Saxo Bank na rzecz klientów w celu zapewnienia najlepszego wykonania w oparciu o i) innowacyjną technologie przesyłania, monitorowania i realizacji zleceń; ii) dokładnej analizy elementów realizacji zlecenia oraz iii) regularnej i rygorystycznej kontroli ogólnej jakości wykonania. Polityka dostępna jest tutaj.

Transakcyjne zobowiązania sprawozdawcze

Saxo Bank ma obowiązek zgłaszać wszystkie transakcje do duńskiego organu nadzoru finansowego.

Konflikt interesów

Zgodnie z MiFID, polityka w zakresie konfliktu interesów Grupy Saxo Bank określa i ujawnia okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów lub przyczynić się do jego powstania, potencjalnie, ale niekoniecznie wiążąc się również z istotnym ryzykiem zaszkodzenia interesom jednego lub więcej klientów. Polityka dostępna jest tutaj.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących MiFID i jej wpływu na twoje transakcje, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.