Ostrzeżenie o Ryzyku

Ostrzeżenie o Ryzyku

Korzystanie z produktów i usług Saxo Bank może przynieść zarówno straty, jak i zyski, nawet jeśli dokonuje się ich zgodnie z Rekomendacją. W szczególności transakcje na produktach lewarowanych, takich jak m.in. kursy walutowe, instrumenty pochodne czy towary, mogą mieć charakter wysoce spekulacyjny i generować gwałtowne i szybkie straty i zyski.

Transakcje o charakterze spekulacyjnym nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Żadne ewentualne wzmianki w Publikacji na temat ryzyka związanego z określonym produktem lub usługą nie stanowią kompleksowego ujawnienia ani pełnego opisu wszystkich rodzajów ryzyka związanych z takim produktem lub usługą, ani nie powinny być w taki sposób interpretowane, a Grupa Saxo Bank zachęca wszystkich odbiorców rozważających zawarcie transakcji na produktach i usługach Grupy, by przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji czy transakcji zatrudnili odpowiednich doradców finansowych i stale się z nimi konsultowali.

Brak rekomendacji

Grupa Saxo Bank nie uwzględnia w żadnych ze swoich Publikacji jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań określonego odbiorcy. Dlatego, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszelkie Publikacje Grupy Saxo Bank publikowane są w celach wyłącznie informacyjnych i/lub marketingowych i nie powinny być interpretowane jako:

  • porady biznesowe, finansowe, inwestycyjne, dotyczące zabezpieczeń, prawne, regulacyjne, podatkowe ani rachunkowe,
  • rekomendacje ani koncepcje inwestycyjne, ani
  • jakakolwiek inna zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób;

(zwanych dalej łącznie „Rekomendacjami”).

 

Grupa Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych w związku z inwestycją dokonaną w oparciu o tak postrzeganą Rekomendację.

Brak oświadczeń i gwarancji

Grupa Saxo Bank podejmuje uzasadnione działania, by uzyskiwać informacje z wiarygodnych źródeł, jednak wszystkie Publikacje prezentowane są tak, jak zostały opublikowane, bez jakichkolwiek oświadczeń czy gwarancji (wyraźnych lub implikowanych), a Grupa Saxo Bank zrzeka się odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek niekompletnych, niedokładnych, nieodpowiednich i nieadekwatnych dla odbiorcy Publikacji. W szczególności Grupa Saxo Bank zrzeka się odpowiedzialności wobec wszelkich subskrybentów, klientów, partnerów, dostawców, kontrahentów i innych odbiorców z tytułu:

  • dokładności wszelkich notowań rynkowych,
  • wszelkich opóźnień, niedokładności, błędów, przerw lub pominięć dotyczących notowań rynkowych,
  • oraz wszelkich przypadków zaprzestania udostępniania notowań rynkowych.

Publikacje Grupy Saxo Bank nie podlegają aktualizacji po opublikowaniu i ze względu na zmianę okoliczności mogą stać się nieadekwatne i potencjalnie wprowadzające w błąd po upływie okresu, który w zależności od Informacji może być wyrażony w sekundach, minutach, dniach, tygodniach i miesiącach. Grupa Saxo Bank nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek odbiorcy z tytułu utraty aktualności danej Publikacji.

 

W przypadku utraty aktualności Publikacji, Grupa Saxo Bank nie jest w żaden sposób zobowiązana do:

  • aktualizacji tej Publikacji,
  • powiadomienia odbiorców na temat tej Publikacji, ani
  • podejmowania jakichkolwiek innych czynności.

Każda z Publikacji może mieć charakter osobisty dla jej autora i nie odzwierciedlać opinii Grupy Saxo Bank. Grupa Saxo Bank zastrzega sobie prawo do wycofywania lub zmiany wszelkich Publikacji lub Informacji dostarczonych w dowolnym momencie, bez (uprzedniego lub późniejszego) powiadomienia i na zasadzie uznaniowej.

Ryzyko transakcji internetowych

Korzystanie z internetowego systemu obrotu i realizacji zleceń wiąże się z ryzykiem, dotyczącym m.in. awarii sprzętu, oprogramowania i połączenia internetowego. Ponieważ Saxo Bank nie kontroluje siły sygnału, jego odbioru ani przesyłu za pośrednictwem Internetu, jak również konfiguracji twojego sprzętu czy jakości połączenia, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu awarii, zakłóceń czy opóźnień związanych z łącznością podczas transakcji internetowych. Saxo Bank dysponuje systemami zapasowymi i planami awaryjnymi w celu zminimalizowania ryzyka awarii systemowej; dostępne jest również zawieranie transakcji drogą telefoniczną.

Użytkowanie strony internetowej

Użytkowanie każdej ze stron internetowych należących do Grupy Saxo Bank podlega „Warunkom użytkowania" Grupy Saxo Bank, z ewentualnymi zmianami, jak również postanowieniom dotyczącym „Praw własności intelektualnej”, z ewentualnymi zmianami, przy czym obydwa te dokumenty stanowią integralną część niniejszej informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Grupa Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób lub podmiotów z tytułu wszelkich szkód i strat wynikających z dostępu lub braku dostępu do jakiejkolwiek strony internetowej Grupy Saxo Bank. Ograniczenie to obejmuje m.in. wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i systemów komputerowych spowodowane przez wirusy, złośliwe oprogramowanie i inne szkodliwe kodowanie komputerowe.

Przeglądanie treści zamieszczonych na stronie internetowej Grupy Saxo Bank nie stanowi relacji z klientem, a Grupa Saxo Bank nie ma jakiegokolwiek obowiązku, nie zobowiązuje się w żaden sposób ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu w związku z przeglądaniem przez taką osobę lub podmiot treści zamieszczonych na stronie internetowej Grupy Saxo Bank.