Warunki korzystania

Warunki korzystania z oferty Saxo Bank


Niniejsze warunki ("Umowa") mają zastosowanie do: (i) portali i stron internetowych, (ii) usług, (iii) treści, (iv) baz danych oraz (v) informacji (wspólnie zwanych "Usługami") - wraz z umowami i oprogramowaniem dostarczonym przez Saxo Bank A/S ("Saxo Bank") - do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej Saxo Bank lub - na wniosek - w formie kopii trwałej. Usługi oraz informacje o nich są dostarczane przez Saxo Bank i osoby trzecie - dostawców (wspólnie zwanych "Dostawcami informacji"). Usługi są udostępniane przez Saxo Bank z zachowaniem poniższych warunków.

Umowa

Korzystanie z Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszej Umowy. W razie braku zgody Saxo Bank nie będzie udzielał dostępu do Usług, a korzystanie z nich należy natychmiast przerwać.

Użytkownik wyraża zgodę na to, by Saxo Bank mógł dokonywać modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym czasie i wedle własnego uznania oraz bez uprzedniego oddzielnego informowania go o tym fakcie. Zawiadomienia są umieszczane na stronie internetowej, a zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia. Okresowo należy dokonywać przeglądu Umowy w celu zaznajomienia się z aktualnie obowiązującymi warunkami. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy, a niezaprzestanie tego po jej modyfikacji jest równoznaczne z akceptacją zmienionej treści Umowy. W razie niewyrażenia zgody na zmiany należy powiadomić o tym Saxo Bank w formie pisemnej lub telefonicznie i zaprzestać korzystania z Usług.

Korzystanie z Usług

Niniejsze Usługi są przeznaczone do osobistego niekomercyjnego użytku.

Korzystanie z Usług oraz oprogramowania zapewnionego przez Saxo Bank jest równoznaczne z akceptacją następujących warunków:

  1. Wykorzystywanie, przechowywanie, powielanie, wyświetlanie, modyfikacja, sprzedaż, publikowanie, transmitowanie oraz dystrybucja lub komercyjne wykorzystywanie Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Saxo Bank i/lub dostawcy(-ów) informacji jest zabronione;
  2. Saxo Bank i/lub dostawca(-cy) informacji zastrzegają sobie wszelkie prawa własności (w tym m.in. wszelkie prawa własności intelektualnej takie jak: patenty, znaki handlowe, znaki usługowe, prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do topografii, wzorów przemysłowych, know-how, tajemnic i nazw handlowych, logo, projektów, symboli, emblematow, insygniów, sloganów, rysunków, planów i innych materiałów identyfikujących w każdej formie, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane lub nadają się do zarejestrowania, jak również wszelkie inne prawa dotyczące własności intelektualnej na mocy odpowiednich przepisów) istniejące lub mające zastosowanie w odniesieniu do Usług.
  3. Wykorzystywanie informacji w jakimkolwiek nieuprawnionym lub niezgodnym z przepisami celu jest zabronione.
  4. Użytkowanie oraz interpretacja Usług wymaga wiedzy i umiejętności, które należy wykorzystywać przez cały czas.
  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia oraz działania bądź zaniechania, które wystąpią w trakcie korzystania z nazwy identyfikacyjnej ("Nazwa użytkownika") oraz haseł, a także za ochronę i zabezpieczenie swojej nazwy i hasła przed nieupoważnionym ujawnieniem lub użyciem. W razie powzięcia wiedzy lub podejrzenia o naruszeniu bezpieczeństwa jakichkolwiek danych użytkownika przechowywanych na stronie internetowej Saxo Bank, takim jak kradzież lub nieupoważnione użycie nazwy użytkownika, hasła, lub jakichkolwiek innych informacji, należy niezwłocznie zawiadomić o tym Saxo Bank.
  6. Usługi oraz oprogramowanie zostały opracowane jedynie do celów informacyjnych bez uwzględnienia indywidualnych planów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani środków konkretnego użytkownika, a Saxo Bank nie zachęca do podejmowania żadnych działań w oparciu o nie. Niniejszego materiału nie należy traktować jako zalecenia, ani jako oferty kupna bądź sprzedaży, ani jako zachęty do przyjęcia oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź produktów lub instrumentów finansowych, lub do stosowania konkretnej strategii transakcyjnej na terytorium obowiązywania jakiejkolwiek jurysdykcji, w myśl której taka oferta, zachęta lub strategia byłyby nielegalne. Niektóre transakcje, wliczając w to te obejmujące kontrakty futures, opcje, oraz inne skomplikowane pochodne instrumenty finansowe, wiążą się ze znacznym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
  7. Fakt udostępnienia przez Saxo Bank swoich Usług nie stanowi zachęty do wzięcia udziału w konkretnej transakcji ani do przyjęcia, że którykolwiek z produktów opisanych na stronie internetowej jest odpowiedni lub właściwy dla użytkownika. Wiele spośród produktów, których dotyczą Usługi, wiąże się ze znacznym ryzykiem. Do transakcji w ich zakresie należy przystępować jedynie mając pełną świadomość tego ryzyka i po podjęciu decyzji, że właśnie takie transakcje są dla danego użytkownika odpowiednie. Żadne dyskusje ani wymiana opinii na temat ww. ryzyka w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu nie będą traktowane jako wyjawienie kompletnych informacji o wszystkich rodzajach ryzyka ani jako wyczerpanie tematu wspomnianych rodzajów ryzyka. Niniejszego materiału nie należy w żadnej części interpretować jako porady biznesowej, finansowej, inwestycyjnej, dotyczącej zabezpieczenia lub transakcji, prawnej, podatkowej ani księgowej.

 

Rozwiązanie Umowy

Saxo Bank może wedle własnego uznania dokonywać modyfikacji lub zaprzestania świadczenia części lub całości Usług wyszczególnionych w punktach od (i) do (v) zgodnie z niniejszą Umową w dowolnym czasie bez podania przyczyny i uprzedniego poinformowania o tym fakcie.

Wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej

Saxo Bank oraz dostawca(-cy) informacji nie przyjmują żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, wliczając w to m.in. wszelkie gwarancje przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu lub nienaruszania praw.

Mimo że zapewniane Usługi zostały uzyskane ze źródeł uznawanych za wiarygodne, są one świadczone "W AKTUALNYM STANIE". Saxo Bank i/lub dostawca(-cy) informacji nie gwarantują ich dokładności i poprawności. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fakt, iż błędy i/lub braki zawarte w takich informacjach nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub żądań wysuwanych w stosunku do Saxo Bank lub jakiegokolwiek dostawcy(-ów) informacji.

Ograniczona odpowiedzialność

Saxo Bank ani żaden dostawca(-cy) informacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne straty wynikłe z lub w związku z niniejszą Umową, lub będące efektem korzystania bądź niemożności korzystania z Usług, wliczając w to m.in. straty z tytułu utraty zysków, danych lub poniesienia innych niematerialnych szkód, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości doznania takich strat.

Postanowienia końcowe

Wyrażenie zgody na warunki korzystania z Usług oraz oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją faktu, iż Saxo Bank, mając na względzie bezpieczeństwo, zastrzega sobie prawo do rejestracji wszystkich rozmów telefonicznych, internetowych, wliczając w to czaty, oraz wszelkich spotkań między użytkownikiem a Saxo Bank.

Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, iż Saxo Bank rezerwuje sobie prawo do monitorowania sposobu korzystania z Usług w portalu internetowym oraz do wykorzystywania uzyskanych w ten sposób danych do swoich wewnętrznych celów biznesowych.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Danii oraz będą podlegać wyłącznej jurysdykcji duńskich sądów.